VALUECHANGE

Valuechange er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen og verdien av kultur- og miljøgoder. Prosjektet fokuserer særlig på kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold og kulturarv i en bred forstand og betydningen av disse for samfunnets velferd fra by til land.

Å inkludere verdiene for kultur- og miljøgoder i nytte/kostnadsanalyse, konsekvensanalyser og fysisk planlegging er avgjørende for bedre informert og integrert beslutningstaking.

Gjennom to nasjonale verdsettingsstudier med stedsspesifikke case vil prosjektet øke kunnskapen om de monetære og ikke-monetære verdiene for miljø- og kulturgoder. Dette kunnskapsgrunnlaget er nødvendig for å kunne forstå de avveiingene mellom bruk og brukere av disse godene på i tid og rom. Prosjektet forsker på hvordan folks preferanser og presset på knappe ressurser endrer seg på grunn av urbanisering i Norge. Videre analyserer prosjektet konsekvensene av disse endringene for verdiene av kultur- og miljøgoder og for politiske løsninger i rurale og urbane områder. Til sist vil prosjektet analysere potensialet for verdiskaping forbundet med utvalgte kultur- og miljøgoder.

Prosjektets hovedside finner du her.

Prosjektet ledes av Statistisk Sentralbyrå ved Kristine Grimsrud. Prosjektgruppen består av forskere fra Menon Economics, NIBIO, NMBU, SSB og NIKU. Sveinung Krokann Berg er NIKUs representant.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    MILJØFORSK - Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2018-2021