VALUECHANGE

Valuechange er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen og verdien av kultur- og miljøgoder. Prosjektet fokuserer særlig på kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold og kulturarv i en bred forstand og betydningen av disse for samfunnets velferd fra by til land.

Å inkludere verdiene for kultur- og miljøgoder i nytte/kostnadsanalyse, konsekvensanalyser og fysisk planlegging er avgjørende for bedre informert og integrert beslutningstaking.

Gjennom to nasjonale verdsettingsstudier med stedsspesifikke case vil prosjektet øke kunnskapen om de monetære og ikke-monetære verdiene for miljø- og kulturgoder. Dette kunnskapsgrunnlaget er nødvendig for å kunne forstå de avveiingene mellom bruk og brukere av disse godene på i tid og rom. Prosjektet forsker på hvordan folks preferanser og presset på knappe ressurser endrer seg på grunn av urbanisering i Norge. Videre analyserer prosjektet konsekvensene av disse endringene for verdiene av kultur- og miljøgoder og for politiske løsninger i rurale og urbane områder. Til sist vil prosjektet analysere potensialet for verdiskaping forbundet med utvalgte kultur- og miljøgoder.

Prosjektet ledes av Statistisk Sentralbyrå ved Kristine Grimsrud. Prosjektgruppen består av forskere fra Menon Economics, NIBIO, NMBU, SSB og NIKU. Sveinung Krokann Berg er NIKUs representant.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    MILJØFORSK - Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2018-2021