Ski Et forhistorisk tegn på anerkjennelse av samisk kultur? Det er spekulert at skisporten er et kulturelt lån fra samene. Skiløperen på bildet jakter elg. Han er avbildet på en 4-5000 år gammel helleristning fra Vyg ved Kvitsjøen i nordvest-Russland. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU.

Samisk renessanse: nordisk kolonialisme, sosial endring og urfolks kulturpolitikk (NESAR)

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR) er et forskningsprosjekt ledet av UiT.

Urfolk er fortsatt utsatt for konkrete former for kolonialisme og ressursutnytting, som truer deres landbaserte tilpasningsformer og næringer. Samtidig ser vi en voksende anerkjennelse av urfolkskulturer og identiteter. Dette er spesielt synlig i kunst og i populærkultur, hvor urfolks kunst, temaer og kulturarv vises frem med stolthet, noe som har manet frem ideen om en pågående renessanse av urfolkskulturer og identiteter.

NESAR forsker på politikken og de sosiale kontekstene i denne vendingen, og utforsker nye problemer og utfordringer som denne «ny-samiske renessansen» har frembrakt i kulturpolitikk og politikk som angår samene.

Jukka Nyyssönen, forsker ved NIKU, bidrar i prosjektet med en analyse av forhold mellom miljødiskurser og samisk reindrift i kontekst av konflikt over naturvern vs. skogsbruk i Inari på tidlig 2000-tallet.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norges arktiske universitetsmuseum, NIKU, Giellagas institutt ved Oulu universitet, University of Montreál, St. Mary´s University, Sámi Allaskuvla, University of Uppsala, Várdduo Center, UiO – Kulturhistorisk museum og Lapplands Universitet.

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norsk forskningsråd
  • Tidsperiode
    2021-2024