Veianlegg over Haukelifjell ca. 1920
Veianlegg over Haukelifjell ca. 1920 Foto: Severin Worm-Petersen

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Vinje kommune

NIKU utarbeider kulturmiljøplan for Vinje kommune. Hovedmålet med planen er at den skal bidra til god og forutsigbar forvaltning av viktige kulturminner og kulturmiljøer, samt styrke rollen kulturarven blir tillagt som ressurs i kommunens arealplanlegging og tettstedsutvikling. Planen skal være et redskap i kommunens plan- og formidlingsarbeid og legge føringer for hvordan kommunen håndterer utbyggingsprosesser i områder med viktige kulturmiljøer.

Vinje kommune i Vest-Telemark assosieres med tradisjon, kultur og kunst. Kommunen er rik på kulturminner og naturressurser. Blant annet ligger deler av Hardangervidda nasjonalpark innenfor kommunen. I jordbruks- og seterområder, langs innsjøer og i skog og fjell finnes arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer. Fra middelalderen finnes kirker, kirkegårder og profane bygninger. Gårder, husmannsplasser, setre og setervoller forteller om jordbrukets kulturlandskap. Industri og kraftutnyttelse er også sentrale temaer, samt verdensarvområdet Rjukan-Notodden industriarv.

Kulturmiljøplanen blir utformet i tråd med mal og retningslinjer fra Riksantikvaren, og i dialog med kommunen og fylkeskommunen. Andre viktige samarbeidspartnere i planarbeidet er museer, lag og foreninger, samt privatpersoner.

Prosjektleder: Siv Leden

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Vinje kommune
  • Tidsperiode
    2024