Aviskiosk på Krødern stasjon.
Aviskiosk på Krøderen stasjon Foto: Siv Leden/NIKU 2023

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Krødsherad kommune

NIKU har utarbeidet kulturmiljøplan for Krødsherad, på oppdrag fra kommunen. Planen gir en oversikt over verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, som representerer ulike sider ved forhistorien og historien til Krødsherad kommune.

Formålet med kulturminneplanen er å øke kunnskapen om kulturminner og kulturmiljø lokalt, og den skal gi grunnlag for en helhetlig, framtidig kulturminneforvaltning i kommunen. Planen skal styrke kunnskapen om hvordan kulturmiljøhensyn kan og bør integreres i den kommunale areal- og samfunnsplanleggingen.

Planen er utformet med utgangspunkt i mal og retningslinjer fra Riksantikvaren. NIKU har under arbeidet hatt jevnlig kontakt med kommunen, fylkeskommunen, historielaget og andre lokale ressurspersoner, som alle har bidratt med verdifulle innspill.

Prosjektleder: Hilde Rigmor Amundsen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Krødsherad kommune
  • Tidsperiode
    2023