SASCHA Risikovurderinger av kulturminner i et endret klima. Hiorthamn, Svalbard. Foto: Erich Nau, NIKU.

Risikovurderinger av kulturminner i et endret klima (SASCHA)

Multiscale approaches and scalability within climate change–heritage risk assessments (SASCHA)

SASCHA har som mål å vurdere hvordan klimaendringer påvirker kulturminner gjennom praktisk tilnærming.

Prosjektet tar sikte på å:

 1.  Skape klare metoder for å måle klimaeffekter
 2. Inkludere mange ulike stemmer i å finne disse effektene
 3. Utvikle et verktøy som hjelper lokalsamfunn å tilpasse seg klimaendringer på forskjellige nivåer
 4. Utforske utfordringer og muligheter i denne prosessen

Sammen med partnere med erfaring innen klimaendringer og kulturarv, vil SASCHA samarbeide med ICCROM og interessenter i casestudiene for å forbedre metoder for å vurdere, tolke og kommunisere klimarisikoer for kulturarv, slik at beslutningstakere og kulturarvforvaltere kan ta informerte beslutninger

NIKUs rolle er knyttet til følgende arbeidspakker (WP):

 • WP1: Operasjonalisering av indikatorer for klimarisikoer for kulturminner
 • WP2: Protokoller for casestudier og implementering for møter/workshops med interessenter for hver casestudie (Hiorthhamn, Svalbard)
 • WP3 vil utvikle et beslutningsstøtteverktøy for å evaluere operasjonaliserte indikatorer/metrikker (WP1) på tvers av skalaer, samt gi optimaliserte beslutninger for kulturminner drevet av lokalsamfunnets prioriteringer for klimatilpasning (WP2)

Prosjektleder fra NIKU: Paloma Guzman.

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  NFR-Belmont Forum
 • Tidsperiode
  2024-2027