NIKU utfører kulturhistoriske analyser og mulighetsstudier for byer og tettsteder med utgangpunkt i kulturminnene. Som et generelt trekk i dette arbeidet søker NIKU å se kulturminnene i en kontekst og ikke bare som isolerte objekter.
Mulighetsstudie NIKU utfører kulturhistoriske analyser og mulighetsstudier for byer og tettsteder med utgangpunkt i kulturminnene. Som et generelt trekk i dette arbeidet søker NIKU å se kulturminnene i en kontekst og ikke bare som isolerte objekter.

Mulighetsstudie – Kvadraturen

Plan og bygningsetaten utlyste konkurransen om mulighetsstudie av to kvartaler i Kvadraturen i begynnelsen av 2018. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Plan og bygningsetaten, Riksantikvaren, Byantikvaren og grunneierne/utviklere i de aktuelle kvartalene.

Mulighetsstudien, som ble initiert av byråd Hanna Marcussen har til hensikt:

«å avklare handlingsrommet for utvikling, skape dialog mellom verne- og planmyndigheter, dialog med grunneiere, finne utviklingsprinsipper og bidra til en smidig utvikling».

NIKU v/ Marianne Borge og Lars Jacob Hvinden-Haug ble i samarbeid med arkitektkontorene KIMA og Atelier Oslo valgt som et av to team til dette arbeidet. En kartleggingsprosess frembrakte et typologikart over bygningene i området, med konstruksjon som utgangspunkt. Disse typene ble diskutert og testet ut i forhold til egnethet/transformasjon til boligformål i begge kvartalene. Kan eldre bygårdstypologi inspirere til boligprosjektering i dag?

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Plan- og bygningsetaten
  • Tidsperiode
    2017-2018