Oppmåling på gamlemåten. Erosjonen eter seg innover. Fredheim _Sassenfjorden _nordvestkysten av Spitsbergen. I 2015 ble hele dette fangstanlegget flyttet lenger inn på land. Foto: AC Flyen/NIKU
Oppmåling på Svalbard Oppmåling på gamlemåten. Erosjonen eter seg innover. Fredheim, Sassenfjorden, nordvestkysten av Spitsbergen. I 2015 ble hele dette fangstanlegget flyttet lenger inn på land. Foto: Anne Cathrine Flyen, NIKU

Miljøovervåking på Svalbard

Målet med prosjektet var å kartlegge aktuelle miljøovervåkningsprosjekter innenfor kulturminnesiden på Svalbard.

Arbeidet ble utført som en gjennomgang av eksisterende litteratur, artikler, rapporter og systemer.

Sysselmannen fastslår i Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023 (Sandodden et.al.2013) at det er et stort behov for mer kunnskap knyttet til nedbrytning og slitasje på kulturminner og -miljøer.

Senere års forskning utført blant annet av NIKU, NINA og UNIS, har bidratt med kunnskap om parametere for nedbrytning (hvilke faktorer som bryter ned kulturminnene), men også dette området har mangler og trenger økt innsats.

Denne rapporten gir en oversikt over disse som et underlag for å gå videre med miljøovervåking. Oversikten viser prosjekter, systemer og tiltak relatert til miljøovervåking og konkluderer med at det for tiden ikke er aktiv overvåking av kulturminnene basert på objektive systemer.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Sysselmannen på Svalbard
  • Tidsperiode
    2016