DIVERs endelige mål er å utforske hvordan migranters minner kan bli transformert til nye kulturelle arvressurser for norske borgere med innvandrerbakgrunn. Foto: Alexander Grey via Unsplash.

Mangfold i kulturarven fra et migrasjonsperspektiv (DIVER)

DIVER har som mål å fremme kulturarv som en ressurs for rettferdighet og gjensidig avhengighetspraksis, som avgjørende element for sosial bærekraft. Studien bruker begrepet «mangfold av kulturmiljøer», som det heter i Meld. St. 16 (2019-2020), og utforsker dens verdi for å betegne migrasjonsarven i Norge.

DIVER er en ettårig pilotstudie med det endelige målet å undersøke hvordan innvandrerminner forvandles til nye kulturminner for norske borgere med innvandringsbakgrunn. Dermed utvider DIVER begrepet ‘mangfold av kulturmiljøer’ for å styrke norsk multikulturalisme.

Norges ambisjon er å skape et trygt land der alle er inkludert. Spørsmål om sosial tilhørighet og identitet er avgjørende for et slik inkluderende samfunn, og kulturarven har en relevant rolle i denne prosessen. Alt dette er i tråd med norske verdier om demokrati og rettferdighet, samt styrking av frivillig sektor og samfunnsdeltakelse. Likevel finnes det bevis for at det fortsatt er mangel på mangfold i kulturmiljøer når det gjelder minnene til nordmenn med innvandrerbakgrunn.

DIVER baserer arbeidet på medvirkningsprosesser i form av fokusgruppediskusjoner og skapende samtaler, som vil anerkjenne opplevelsen og utfordringene med innvandreres kulturarv i Norge. Prosjektet vil utarbeide en pilotliste over verdier som kan iverksettes gjennom politiske dokumenter i den lokale kulturminneforvaltningen.

Prosjektleder: Laia Colomer.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Finansiert gjennom NIKUs strategiske midler
  • Tidsperiode
    2023