Grønlikaia, Oslo havn
Grønlikaia, Oslo havn Sveinung Krokann Berg/NIKU 2024

Konsekvensutredning Grønlikaia

NIKU har i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning for kulturmiljø, i forbindelse med at det er igangsatt detaljregulering av Grønlikaia i Oslo havn. Konsekvensutredningen skal dekke planområdet, samt omkringliggende kulturminner og kulturmiljøer, som kan bli påvirket av planforslaget. Dette gjelder blant annet Ekebergåsen, Middelalderparken og flere siktsektorer fra Middelalderparken mot Hovedøya.

Grønlikaia ble innlemmet i Bjørvika-planleggingen på et sent stadium (2000-2003), og planutredningene for denne delen av Bjørvika-planen ble derfor forenklet. Siden vedtaket av Bjørvika-planen i 2003, har en del forutsetninger endret seg, samt at flere av områdene som inngår i Bjørvika-planen nå er ferdig utbygget.

Konsekvensutredningen blir gjort på bakgrunn av gjennomgang av eksisterende kulturminnefaglig kunnskap og befaringer i planområdet. Utredningen er utført etter metode beskrevet i Miljødirektoratets veileder M-1941 «Konsekvensutredning av klima og miljø».

Prosjektleder: Sveinung Krokann Berg

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    HAV Eiendom
  • Tidsperiode
    2024