A5-feltene, Oslo havn
A5-feltene, Oslo havn Foto: Sveinung Krokann Berg/NIKU 2024

Konsekvensutredning A5-feltene – Sadelmakerbryggen

NIKU har i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning for kulturmiljø, i forbindelse med at HAV Eiendom har utarbeidet et planforslag for Sadelmakerhullet, Bjørvika felt A5. Planforslaget kan medføre vesentlige virkninger for verdifulle kulturmiljøer i området, og planforslaget utløser derfor krav om konsekvensutredning.

Planområdet ligger i et område av Bjørvika som er omkranset av fredete bygg. Børsen med Børshagen i vest, Operabygget på andre siden av havnebassenget i øst, samt Tollboden og Stenpakkhuset i Tollbugata 1, som er nærmeste kvartal nord for planområdet. Planområdet grenser også mot kvartalsbebyggelsen i Kvadraturen, samt havnerelatert bebyggelse, med Havnelageret, Langkaia og Paléhaven. Tomten er i dag ubebygd, men tidligere har det ligget sjøboder her, tilknyttet Langkaia. Senere har tomten vært en del av veiarealet i hovedveisystemet gjennom byen.

Foreslått bygningsplassering og bygningshøyde i planforslaget avviker noe fra Bjørvika-planen, og det må utredes særskilt om den foreslåtte bygningsmassen kan komme i konflikt med de fredete byggene i kvartalene rundt planområdet.

Prosjektleder: Sveinung Krokann Berg

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Hav Eiendom
  • Tidsperiode
    2024