Gårdsbebyggelse Benterud i Hole kommune. Foto: Iselin Brevik/NIKU 2022

Hole kommune – nyere tids kulturminner

NIKU har på oppdrag fra Hole kommune gjennomført feltregistrering og vurdering av verneverdi for rundt 200 eldre bygninger og to minnesteder på østsiden av Steinsfjorden og Tyrifjorden, i forbindelse med at kulturminneplan for Hole kommune skal revideres. Gjeldende kulturminneplan i Hole bygger på et tilsvarende registreringsarbeid gjennomført i området vest for Kroksundet og Steinsfjorden i 2017.

NIKUs oppdrag skal munne ut i konkrete forslag til hvilke bygninger/kulturminner som skal vernes, og hvilke kulturmiljøer som skal legges ut til hensynssoner/bevaringsområder etter plan- og bygningsloven i østre del av Hole kommune.

Bygningsregistreringen omfatter både SEFRAK-registrerte bygninger eldre enn 1900 og bygninger oppført i perioden 1900-1930. I forbindelse med feltarbeidet blir bygningene registrert, fotografert og kartfestet både som enkeltobjekter og som del av kulturmiljøer.

Prosjektleder: Marte Boro

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Hole kommune
  • Tidsperiode
    2022