Helleristninger i Alta, Norge Historiefortellende helleristninger fra Alta. Foto Jan Magne Gjerde, NIKU.

From Shapes to Action (SHACT) – The Narrative Turn in Prehistoric Image-Making in Northern Europe

Å kunne fortelle historier ved hjelp av bilder er i dag en selvfølgelighet, men i et historisk langtidsperspektiv er dette et relativt nytt grep som oppstod omkring 7000 fvt.

Dette tverrfaglige prosjektet skal undersøke fremveksten av forhistorisk billedfortelling i Nord-Europa. Prosjektets overordnede formål er å undersøke hva som kreves for å gjengi historier i billedform, samt å undersøke hvordan de første billedhistoriene ble laget i form av helleristninger i Nord-Europa rundt 5000 fvt. Hovedfokus ligger på overgangen fra statiske gjengivelser til mer dynamiske og fortellende bilder, altså den første oppkomsten av billedhistorier.

Feltarbeid på bergkunststeder i Nord-Europa (Norge, Sverige og Finland) vil senere bli sammenlignet med ekvivalenter i historiefortellende bergkunst fra Portugal og Spania.

Prosjektet ledes av Linnéuniversitetet, og finansieres av Svenske Vetenskapsrådet. Øvrige partner er NIKU og Lunds universitetet. NIKU har ansvar for feltarbeid og dokumentasjon.

Prosjektgruppa består av Jan Magne Gjerde (NIKU), Anna Cabak Rédei og Tomas Persson (Lunds universitetet), og Michael Ranta (Linnéuniversitetet).

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Svenska Vetenskapsrådet
  • Tidsperiode
    2022-2024