DYLAN

DYLAN – forvaltning av natur- og kulturminner i landskapsvernområder

Forskningsprosjektet DYLAN – “Hvordan skal vi forvalte Dynamiske Landskaper? Mot en kunnskapsbasert og mer målrettet forvaltning og bevaring av natur- og kulturminner i fjellets landskapsvernområder», har vært støttet av Norges forskningsråd program Miljø 2015 i perioden 2009–2011.

Prosjektet var flerfaglig og tverrvitenskapelig med deltakere fra universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Scottish Natural Heritage. Prosjektleder har vært Gunnar Austrheim ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. NIKUs delrapport fra prosjektet omhandler Grimsdalen landskapsvernområde i Oppland, og har blant annet forkus på forvaltning av arkeologiske kulturminner og kulturhistorisk seterbebyggelse.

Les NIKU Rapport 38/2011 – Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2009-2011