Overordnet mål: 

NIKUs Klima- og miljøstrategi skal vise hvordan NIKU som organisasjon kan bidra innenfor klima- og miljøarbeidet, og hvordan vi som bedrift kan være med på å bistå til en bærekraftig utvikling i samfunnet.   

Vi vil aktivt bruke FNs Bærekrafts mål som veileder for driften vår. Vi skal tenke bærekraft i alle ledd og vise ansatte, innleide og samarbeidspartnere at vi tar klimakrisen på alvor. Vi vil inntil videre ikke søke ekstern miljøsertifisering (som for eksempel Miljøfyrtårn), men like fullt arbeide for å oppfylle tilsvarende målsetninger og standarder. Organisasjonen støtter opp om anbefalingene fra FNs klimapanel og ønsker å redusere våre klimautslipp. Vi skal øke vår kompetanse på klimasmarte løsninger slik at vi kan drifte organisasjonen med lavest mulig utslipp. Vi skal evaluere og oppdatere miljøstrategien årlig.  

Fokusområder: Det er seks fokusområder for miljøarbeidet. Det er: Avfall, energi, innkjøp, mat, transport og informasjon. Hvert område er beskrevet med ulike tiltakspunkter.  

 

1. Avfall 

 Mål: Å produsere minst mulig avfall og kildesortere mest mulig, både i daglig drift, på kontorene og under feltarbeid. Vi vil eliminere unødvendig bruk av plast og engangsartikler.  

 Tiltak:  

 1. Erstatte alle engangsartikler (glass, kopper, bestikk, tallerkener m.m.) med vaskbare ting.
 2. Resirkulere og bruke ting på nytt. Ha mulighet for lagring av materiell.  
 3. Ha dialog med renovasjonsselskap om kildesortering og antall fraksjoner med avfall, særlig med tanke på kjemikalier og annet farlig avfall.  
 4. Fortsette med kildesortering av mat, papir, plast, metall og glass der dette er mulig 

 

 1. Energi 

 Mål: Bruke mest mulig fornybar energi i all drift. Fase ut bruken av fossil energi hvor dette lar seg gjøre  

 Tiltak:  

 1. Gjennomføre ENØK-tiltak på kontorer/lokaler i dialog med husvert/utleier. 
 2. Slå av elektriske artikler når de ikke er i bruk.  
 3. Minimere bensin/dieselbruk i transport (se punkt 5).  
 4. Bruke oppladbare batterier I alt teknisk utstyr der dette er mulig, og minst mulig engangsbatterier.  

 

 1. Innkjøp 

Mål: Å redusere klimautslipp gjennom innkjøpskrav og ha et bevisst forhold til alle typer anskaffelser.  

Tiltak:  

 1. Forespør og foretrekk miljøsertifiserte leverandører, tjenester og produkter når dette er mulig. 
 2. Kjøp minst mulig.  
 3. Tenk holdbarhet, service og alternativer til engangsprodukter ved innkjøp. 
 4. Etterspør minst mulig emballasje og returrett på overflødige varer.  

 

 1. Mat

Mål: Ha lavest mulig klimaavtrykk ved matservering i NIKUs lokaler. Ha minst mulig matsvinn under arrangementer i NIKUs regi.  

Tiltak:  

 1. Ha en god dialog med alle matleverandører om lokalmat, kortreiste matvarer, sesongbaserte råvarer og vegetarkost som alternativ til kjøtt. 
 2. Server mat og drikke med vaskbart bestikk/tallerkener/kopper/glass. Gi beskjed om at samarbeidspartnere/leietakere ikke kan bruke engangsartikler.  
 3. Oppfordre ansatte til å ha med egne vannflasker.  

 

 1. Transport 

 Mål: Å redusere våre klimautslipp ved å oppfordre til fossilfri transport der dette er mulig. 

Tiltak:  

 1. Vurdere elbil når man skal leie bil for NIKUs regning 
 2. Prioritere digitale møter istedenfor fysiske samlinger når dette er mulig. 
 3. Dersom gange eller sykkel ikke er et alternativ ved lokal reise i arbeidstiden, benytt kollektiv transport, eventuelt elbiler for tjenestekjøring. 
 4. Vurdere og planlegge reiser til kurs, seminarer og lignende i henhold til retningslinjer for miljøansvarlig reise. Er reisen nødvendig og/eller strategisk viktig? Kan den erstattes av digitale alternativer? Kan flyreisen erstattes av annet fremkomstmiddel? 

 

 1. Informasjon og bevisstgjøring 

Mål:  Organisasjonens miljøengasjement skal være etablert og tydelig kommunisert både innad i organisasjonen og ut mot andre samarbeidspartnere/bransjer.  

 Tiltak:  

 1. Legge ut Miljøstrategien på NIKU.no slik at samarbeidspartnere, leverandører og andre involverte får informasjon om NIKUs miljøarbeid. 
 2. Gjennomgå og evaluere klimastrategien årlig i ledergruppen. 
 3. Jobbe for at miljøvennlige valg inngår som en naturlig del av planlegging og avvikling.  
 4. Fokus på bevisstgjøring hos ansatte på “hva vi godt kan klare oss uten”. 
 5. Redusere digitalt klimaavtrykk ved å utarbeide gode rutiner for nedlasting/ lagring/ sletting/ rydding av digitale spor (video/foto/epost/filer/dokumenter osv.).