Eiere av verdifulle kunstgjenstander vil i NIKU finne en unik sammensetning av avansert konserveringskompetanse, metodikk og teknologi. Dette gjelder både for behandling av generelt forfall og mer kompliserte skader.

NIKU tilfredsstiller sikkerhets- og kvalitetsmessige krav knyttet til behandling av billedkunst med høy kulturhistorisk og/eller økonomisk verdi.  Våre tjenester omfatter tilstandsvurdering, behandling og avanserte skadeutbedringer.

NIKU bistår også med utvikling av optimale oppbevarings- og utstillingsforhold.

Vi kan tilby behandlingsvurdering og kostnadsoverslag på større prosjekter. Av mer konkrete behandlingstiltak for malerier utfører NIKU fastlegging av løs maling, rensing av overflatesmuss/mørk ferniss, utbedring av hull og revner i lerret samt retusjering og fernissering.

Behandle skulptur

Ved behandling av skulpturer vil NIKU kunne tilby stabilisering av treverk, stein eller annet materiale, sikring av løs maling, retusjering og eventuell overflatebehandling.

I tillegg har NIKU muligheten til å utføre analyser fra malerier og skulpturer for å tilegne utdypet kunnskap om materialer og datering. Instituttet har bred forskerkompetanse på dette området og innehar både et nasjonalt og internasjonalt nettverk.

NIKUs uavhengighet sikrer våre kunder en uhildet vurdering av kunstgjenstandens generelle tilstand, omfanget på skader og behandlingsbehov.

NIKUs kompetanse brukes i forbindelse med utlån og innkjøp av bilder, forsikringsoppgjør og eventuelt rettstvister.

Vi har som profesjonell tjenesteyter etablert strenge retningslinjer for å ivareta kundenes konfidensialitet.

Bergkunst

Vi regner med at bergkunsten er knyttet til hellige steder i landskapet der det foregikk ritualer. Den gir uttrykk for våre fjerne forfedres tro, tanker og formende evner.

I Norge er sikring av bergkunst en nasjonal oppgave, og det arbeides for å utvikle gode metoder for dokumentasjon, beskyttelse og konservering.

Det er et allment ønske at bergkunsten skal være tilgjengelig for publikum, men det er alltid viktig at det foretas en faglig vurdering av hvor mye den tåler i forhold til turisme.

NIKU har i en årrekke utført dokumentasjon og konservering av bergkunst i samarbeid med Riksantikvaren og øvrig kulturminneforvaltning. Instituttet gjennomfører også forskning som dreier seg om sikring av bergkunst.

NIKU har et bredt faglig nettverk på området og deltar i internasjonale samarbeidsprosjekter. Av konkrete tiltak NIKU kan bistå med, nevnes dokumentasjon av figurenes form og teknikk, vurdering og dokumentasjon av feltenes og figurenes tilstand, påvisning og dokumentasjon av skadefaktorer i miljøet samt vurdering av behovet for forebyggende og direkte konservering.

Det utføres konservering av bergkunst ved fare for tap i nær fremtid, rådgivning om formidling/tilretteliegging for publikum og skjøtsel samt miljøovervåkning.