Vestertana. Foto: Stine Barlindhaug.

Vestertana gjennom 12.000 år – en kulturhistorisk guide

NIKUs Stine Barlinhaug har sammen med Steinar Pedersen samlet stoff til en ny kulturhistorisk guide til en spennende - men for mange - ukjent del av landet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Vestertana og de nordlige landskapene har vært i bruk i flere tusen år mens ytre påvirkninger fra klima, vegetasjon og havstigning over tid har endret landskapene.

Nær tilknytning til naturressurser

Helt fram til i dag har mange lokalsamfunn i Finnmark praktisert en rekke tradisjonelle næringer basert på et levesett i nær tilknytning til naturressursene.

I Finnmarkslandskapet finnes det derfor tallrike spor etter både fortidens menneskers bosetning og bruk og den nære historiske bruken.

Det kan være tidlige fangstsamfunn, tamreindrift, fiske, jordbruk og utmarksnæringer samt ulike kombinasjoner av disse.

Disse sporene vitner om levesett og landskapsbruk som er og har vært vanlig i store deler av Nord-Norge.

Guiden er gitt ut i samarbeid med Framsenteret  Tromsø.

Last ned guiden

VestertanaOversiktskart. Kartgrunnlag Statens kartverk

Synlige spor i Vestertana

I denne publikasjonen konsentrerer forfatterne seg om synlige spor i landskapet etter bosetting og bruk i et større område rundt Vestertana innerst i Tanafjorden (figur 1).

Innsamlingen av kunnskap om landskapsbruk og registrering av kulturminner i marka ble gjort i forbindelse med et forskningsprosjekt i regi av Norsk Institutt for Kulturminneforskning og i samarbeid med Lágesduottar reinbeitedistrikt og Vestertana bygdelag i perioden 2007-2011.

Gjennom denne publikasjonen ønsker de å formidle det flotte kulturhistoriske materialet til et bredere publikum, og flere har også uttrykt ønske om å få tilgang til materialet.

Vi håper at mange tar med seg dette heftet ut på tur

Last ned guiden her (Via Framsenteret)

Framsenterets nettsak om rapporten