utgravning av båtNIKUs arkeologer er spesialister på arkeologiske registreringer og utgravninger og har lang erfaring med slike undersøkelser.

Utgravningsmetodene varierer fra overvåking, maskingraving, uttak av boreprøver til nøyaktig fremgraving med mureskje og pensel.

Vi benytter den nyeste dokumentasjonsteknologien og samarbeider med naturvitenskapelige miljøer om analyse av arkeologiske prøver.

Oppdragsarkeologi

Utgravningene i middelalderbyene, kirker, klostre og borger skjer på oppdrag av Riksantikvaren. Andre oppdrag kommer eksempelvis fra fylkeskommunene.

Arkeologiske utgravninger skjer normalt bare i forbindelse med inngrep i grunnen i form av eksempelvis husbygging, anlegging av veier eller legging av ledninger, rør og kummer. Det som blir utgravd blir fjernet, men aktivisert som et arkeologisk kildematerialet.

Dette gir ny og spennende kunnskap om forhistorien. Gjenstander og enkelte ganger større konstruksjoner som båtvrak og hustufter blir tatt vare på. Disse blir magasinert eller utstilt i museene.

Dokumentasjon og formidling

NIKU utarbeider rapporter med dokumentasjon, resultatene av utgravningene og av analysene gjort i felt. Ved bruk av forskningsmidler kan det gis mulighet for videre undersøkelser  basert på utgravd materiale og dokumentasjon og for formidling av spennende kulturhistorie til et bredere publikum.

NIKU har gjennomført over 1000 arkeologiske undersøkelser av forskjellig omfang siden 1994. Det er funnet forhistoriske åkre, spor av den eldste bybebyggelsen i de fleste av middelalderbyene, tidlige kongsgårder, middelalderens bygårder med spor etter dagligliv og håndverksaktiviteter og kirkegårder med vel bevarte skjeletter.

Det er funnet hustufter, brygger, båtvrak, rester av nedrevne kirker, hittil ukjent borgbebyggelse og store mengder gjenstander som kan fortelle om levekår i våre middelalderbyer.