Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig tverrfaglig forskningsinstitutt under Klima- og miljødepartementet, og det eneste som har kunnskap om kulturarv som hovedansvarsområde. Vi leverer kunnskap til både offentlige og private aktører.

Kulturminner og kulturmiljø er konkrete kilder til vår historie, og sammen med annen kulturarv bygger de forståelse, tilhørighet og mening. Kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og forskning på kildene fra tidligere generasjoner er viktig for å bygge gode samfunn.

NIKUs visjon

NIKU forsker på kulturmiljø og er en ledende kunnskapsleverandør nasjonalt og internasjonalt.

NIKU skal bidra til å løse samfunnsutfordringer

Verden står overfor store utfordringer som også Norge er en del av, og som Norge har forpliktet seg til å hjelpe til med å løse. Vi har sluttet oss til FNs bærekraftsmål, som nå gir struktur og retning på politiske prioriteringer på tvers av sektorer. Klima- og miljødepartementet, herunder kulturmiljøforvaltningen, har innarbeidet bærekraftsmålene i sin politikk. Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken legger føringer for framtidig kulturmiljøforvaltningen opp mot disse målene. På samme måte har Kunnskapsdepartementet strukturert Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (2023–2032) slik at prioriteringene der skal bidra til å løse de overordnete samfunnsutfordringene.

Disse styringsdokumentene legger rammer for NIKUs faglige arbeid og kunnskapsproduksjon i årene framover.

NIKUs strategiske mål, delmål og fokusområder er valgt for å bygge opp under bærekraftsmålene, for å realisere de nye målene for kulturmiljøpolitikken og for å bidra med forskningsbaserte løsninger som blant annet er etterspurt i Langtidsplanen for forskning.

En rød tråd gjennom hele NIKUs virksomhet er å bygge kunnskap for å sikre kulturell, sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi har et særlig fokus på bærekraftige byer og lokalsamfunn, evnen til å stå imot og tilpasse oss klimaendringer og –trusler, samt forutsetningene for demokratisk medvirkning og institusjonsutvikling. NIKUs samfunnsoppdrag speiler bærekraftsmål 11.4 – vi er opprettet for å “styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv”

Mål A. NIKU leverer forskning og kulturmiljøtjenester av høy kvalitet

 1. NIKUs virksomhet svarer på samfunnets kunnskapsbehov på kulturmiljøfeltet.
 2. NIKU utnytter tverrfaglige kompetanse i samarbeid med samfunnets andre miljøsektorer.
 3. NIKU skaper synergier mellom forskning og oppdragsvirksomheten.
 4. NIKU vil øke andelen ekstern forskningsfinansiering.
 5. NIKU vil utvikle metoder til bruk i kulturmiljøarbeid.
 6. NIKU vil være pådrivere for å frembringe syntesekunnskap om kulturmiljøfeltet
 7. Kunnskapen NIKU produserer skal formidles i relevante fora.
 8. NIKU skal bygge kompetanse som setter oss i stand til å imøtekomme fremtidens samfunnsbehov på kulturmiljøfeltet.
 9. NIKU arbeider kontinuerlig for å bedre våre rammevilkår

Mål B. NIKU har et godt omdømme

 1. Vi er synlige, og vår kompetanse er godt kjent i forvaltningen og i relevante fagmiljø
 2. Vi skaper oppmerksomhet omkring kulturarv i offentligheten.
 3. Våre prosjekter bidrar til positiv omdømmebygging
 4. Våre forskere er godt posisjonert i internasjonale nettverk
 5. Vi har et omdømme som en pålitelig leverandør.
 6. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver.

NIKUs fokusområder

Fokusområdene er NIKUs prioriterte kompetanseområder i strategiperioden. Dette er fagområder som NIKU har faglig tyngde på, og hvor vi ser at samfunnet har behov for kunnskap. Dette er også felt hvor forskning og oppdragsvirksomhet henger godt sammen, og der potensialet for synergier er stort. Vi ønsker å styrke konkurranseevnen vår på disse områdene.

Tverrfaglig kunnskapsproduksjon om middelalder

NIKU skal gi samfunnet ny kunnskap om norsk og nord-europeisk middelalder. Vårt mål er å realisere kildeverdien til de fysiske kulturminnene fra perioden, slik at innsiktene kommer forskning og forvaltning til gode.

Kulturarv i møte med miljø- og klimakrisen

NIKU skal bygge kunnskap om hvordan vi kan forene bærekraftig bruk med kulturmiljøfaglig bevaring på vei mot et nullutslippssamfunn. Vi skal bidra til kunnskap om klimatilpasning og god samfunnsberedskap relatert til både langsomme klimaendringer og ekstremhendelser.

Innovative metoder og verktøy

NIKU skal bidra til utvikling av bærekraftige digitale og andre nyskapende metoder på kulturarvfeltet for å sikre effektiv forvaltning og styrke kvaliteten på forvaltning og forskning.

Bruk av kulturarv i samfunnsutviklingen

NIKU skal utvikle kunnskap om hvordan kulturarv i samspill med andre samfunnsinteresser kan brukes for å bygge bærekraftige samfunn.

Kirker og deres omgivelser

NIKU skal videreutvikle spesialistkompetanse og tverrfaglig kirkekompetanse slik at kirkene blir bevart på en måte som sikrer kilde-, opplevelses- og bruksverdier for framtida.