Kulturminner er konkrete påminnelser om vår historie. Kunnskap om kulturarv bygger forståelse, tilhørighet, og mening. Kunnskapsbasert forvaltning av sporene fra tidligere generasjoner er derfor viktig for å bygge gode samfunn.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig tverrfaglig forskningsinstitutt under Klima- og miljødepartementet, og det eneste som har kunnskap om kulturarv som hovedansvarsområde.

NIKUs samfunnsoppdrag

NIKU skal utvikle kunnskap som er nødvendig for å ta vare på, forvalte og forstå kulturminner. Like viktig er det å bygge kunnskap om hvordan kulturminner best kan bidra til å utvikle samfunnet. Vi leverer kunnskap til både offentlige og private aktører.

NIKUs visjon

NIKU skal være en nasjonalt ledende institusjon på kulturminnefeltet, og levere kunnskap som er relevant, etterspurt og viktig for samfunnet.

NIKU i 2023. Mål:

A: I 2023 er NIKU et nasjonalt ledende kompetansesenter på kulturminnefeltet der vi leverer etterspurte tjenester, og er godt tilpasset konkurransesituasjonen.

Indikatorer:

 • Prosjektgjennomføring uten avvik på kvalitet, tidsramme og budsjett
 • NIKU skal i 2023 kunne vise et resultat i pluss, målt som et gjennomsnitt over de siste tre årene.

B: I 2023 skal NIKU utføre vesentlig mer eksternfinansiert forskning.

Indikatorer:

 • Vi har fått tilslag på gjennomsnittlig to forskningsprosjekt som vi selv leder hvert år.
 • I løpet av perioden er NIKU involvert i minimum fem prosjekter med europeisk forskningsfinansiering
 • I 2023 er minimum 15 av NIKUs forskningsårsverk fullfinansiert gjennom eksterne finansieringskilder

C: I 2023 har NIKU et godt omdømme, og er en profilert aktør i samfunnet.

Indikatorer:

 • Omdømmeundersøkelse med relevante spørsmål.
 • Tall fra mediestatistikk og sosiale medier
 • NIKUs forskningsresultater får gode vurderinger på samfunnsnytte/impact i evalueringer

 

D: I 2023 er NIKU en velfungerende organisasjon med administrative verktøy og systemer som sikrer at vi arbeider effektivt

Indikatorer:

 • Medarbeiderundersøkelse med relevante målepunkt (arbeidsbelastning, engasjement, autonomi etc.)
 • Omdømmeundersøkelse med relevante målepunkt
 • Prosjektgjennomføring uten avvik på kvalitet, tidsramme og budsjett

1.Fire faglige fokusområder for NIKU fram mot 2023

NIKU har valgt fire tema som vi skal fokusere på og som skal profilere NIKU både på forskings- og oppdragssida i perioden fram til 2023. Fokusområdene dekker ikke hele NIKUs virksomhet, men representerer fagfelt som vi ønsker å prioritere, og som vi vil videreutvikle ved hjelp av konkrete tiltak og satsinger.

 • Middelalder: kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i forvaltningsarkeologien
 • Klima- og miljørelaterte problemstillinger knyttet til kulturarv
 • Digitale metoder og innovasjon innenfor kulturarvfeltet
 • Kulturarvens samfunnsrolle

2. Kriterier for faglige prioriteringer

I den daglige driften står NIKU ofte overfor valg som har med faglige prioriteringer å gjøre. De fire fokusområdene skal gjøre det lettere å prioritere. I tillegg til disse konkrete tematiske prioriteringene, må NIKU alltid ta valg som fremmer instituttets økonomiske bærekraft. Dessuten kan følgende kriterier være til hjelp når NIKU gjør fagstrategiske valg:

 • Har tiltaket anvendbar samfunnsnytte?
 • Innebærer tiltaket innovasjon/metodeutvikling?
 • Har tiltaket overføringsverdi?
 • Innebærer tiltaket nettverksmuligheter?
 • Har NIKU forutsetninger og fortrinn for å gjennomføre tiltaket?
 • Bygger tiltaket basiskompetanse som styrker konkurranseevnen til NIKU?