Hiorthhamn, Svalbard NIKUs case studie i prosjektet. Foto: Erich Nau, NIKU

Bevaring av kulturmiljøer under vann og langs kysten (THETIDA)

Technologies and methods for improved resilience and sustainable preservation of underwater and coastal cultural heritage to cope with climate change, natural hazards and environmental pollution (THETIDA).

THETIDA-prosjektet har som mål å beskytte Europas kyst- og undervannskulturarv mot klimaendringer og naturkatastrofer. Det bruker en helhetlig tilnærming som kombinerer risikostyring, beskyttelse og beredskap for å forhindre skader, identifisere trusler og fremme politikk for klimanøytralitet og økonomisk motstandskraft i kystområder.

Kjernen i THETIDA er en forebyggende bevaringsstrategi. Denne strategien inkluderer kontinuerlig overvåking og risikoberedskap for undervanns- og kystarvsteder. Den fokuserer på å håndtere risiko, fremme tilpasning og implementere gjenoppbyggingsstrategier for å gjenopprette historiske områder etter forstyrrelser. I tillegg utvikler den langsiktige strategier for å tilpasse seg klimaendringer og styrke økonomisk motstandskraft.

NIKUs case studie – Hiorthamn på Svalbard

NIKU er en del av det tverrfaglige teamet av forskere, eksperter og praktikere som skal utvikle, teste og validere et integrert risikovurderings- og beskyttelsessystem. Dette systemet vil bruke evidensbaserte overvåkingsrammer og innovative verktøy. Offentlig deltakelse gjennom Citizens’ Science og Living Labs vil være nøkkelen til å sikre samfunnsengasjement. NIKU bidrar med Hiorthhamn, kabinstasjon på Svalbard som case-studie og deltar aktivt i oppgavene i arbeidspakke 3 om utvikling av deltakende tilnærminger og verktøy for folkeforskning.

THETIDA integrerer også avanserte teknologier som IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og IoT (Tingenes internett) for å forbedre sitt beskyttelsessystem.

 • WP1 – Prosjektrammeverk og konseptualisering
 • WP2 – Utvikling av overvåkings- og prediksjonsverktøy gjennom jordobservasjon, fjernmålingsdata og geospatiale tjenester
 • WP3 – Utvikling av deltakende verktøy og verktøy for folkeforskning.

Prosjektet koordineres av Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Hellas.

Prosjektleder (NIKU): Paloma Guzman

Prosjektdeltaker (NIKU): Cris Nicu

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  Greece Horizon Grant
 • Tidsperiode
  2023-2026