NIKUs ambisjoner og retning i EU-satsningen

NIKUs europastrategi er en del av, og skal bidra til å oppfylle, NIKUs strategi (2018–2023), med vekt på mål B: «I 2023 skal NIKU utføre vesentlig mer eksternfinansiert forskning». En av indikatorene for oppfyllelse av mål B er at vi i løpet av perioden skal være involvert i minimum fem europeiske forskningsprosjekter. Vi vil jobbe aktivt for å posisjonere NIKU som en ledende forskningsinstitusjon innenfor humaniora generelt, og kulturarv spesielt.

NIKU har i sin strategi satt opp fem prioriterte faglige fokusområder som er førende på det meste av vår forskningsvirksomhet. Disse fokusområdene skal være førende for NIKUs EU-satsning:

 1. Middelalder: kunnskapsproduksjon med utgangspunkt i forvaltningsarkeologien
 2. Klima- og miljørelaterte problemstillinger knyttet til kulturarv
 3. Digital kulturarv
 4. Kulturarvens samfunnsrolle
 5. Kirker

For å nå NIKUs overordnede mål er det nødvendig å avgrense og målrette søknadsaktiviteten, ikke bare til enkelte finansieringskilder, men også bestemte programmer.

Horisont Europa

Mesteparten av NIKUs satsning mot Europa de neste årene vil foregå innenfor rammene av EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Innenfor dette rammeprogrammet er det flere aktuelle satsninger:

Pilar I: Fremragende vitenskap

Selv om NIKU er et forskningsinstitutt der de fleste forskerne arbeider innenfor anvendt forskning, har vi også flere ansatte som primært finner seg igjen i grunnforskningen. For disse er det ofte mest aktuelt å sikte mot det europeiske forskningsrådets utlysninger, innenfor rammen av ERC. NIKU har forskere som er aktuelle søkere til alle de tre karrierestadiene innenfor ERC-systemet, og ser også muligheter innenfor ERC Synergy Grants.

NIKU har ikke et etablert program for mottak av søkere til Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), men aktuelle kandidater inviteres til å ta kontakt og vil bli vurdert på individuell basis.

Pilar II: Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Mange av temaene som lyses ut under overskriften «Global Challenges and European Industrial Competitiveness» er høyaktuelle for NIKU. Horisont Europa satser på kulturarvsfeltet, både direkte gjennom Klynge 2, men også indirekte ved at det tydeligere enn før er øremerket midler som er relevant for oss også i for eksempel Klynge 5.

I Klynge 2 (Culture, Creativity and Inclusive Society) ligger kulturarv som ett av hovedområdene, og det er en rekke tema og utlysninger her som er aktuelle for NIKU. Vårt arbeid retter seg i stor grad mot destinasjonen som heter Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries. Innenfor prosjektene det lyses ut midler til under denne destinasjonen har vi et stort og aktuelt nettverk, samt mye kompetanse og erfaring.

I Klynge 5 (Climate, Energy and Mobility) finner vi igjen flere områder der kulturarv er aktuelt som case eller hvor dette kan spille en rolle i prosjekter med et videre nedslagsfelt. Fra norske forhold er vi vant til at kulturarven ligger under Klima- og miljødepartementets domene, så selv om det ikke er organisert slik i EU-systemet er vi godt vant til å se dette i sammenheng med temaer som klima og miljø, og mye av vårt arbeid har også en klar klima- og miljørelevans.

Det er også andre klynger som kan være aktuelle for NIKUs arbeid, eksempelvis Klynge 3 (Civil Security for Society) eller Klynge 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment).

Joint Programming Initiatives (JPI)

JPIer er partnerskap mellom enkelte av EUs medlemsland og assosierte land for å håndtere viktige samfunnsutfordringer. De finansieres gjennom et spleiselag bestående av EU og nasjonale forskningsråd, inkludert Norges forskningsråd. NIKU har ved flere anledninger vært aktiv inn mot JPI-ene. Forutsatt norsk deltakelse vil dette være en interessant kanal for NIKU de kommende årene, spesielt JPI Cultural Heritage der de tematiske utlysningene på vårt hovedfelt gir god anledning til å utvikle internasjonalt kulturarvssamarbeid.

Også i JPI Climate ser NIKU muligheter, og til en viss grad også i JPI Urban.

Vi ser for oss å kunne dra nytte av deltakelse under JPI-paraplyen som utgangspunkt for videre samarbeid rettet mot Horisont Europa.

Interreg og andre europeiske programmer

I løpet av de siste årene har NIKU vært partner i to Interreg-prosjekter. Begge prosjektene har vært tematisk særs relevante, og skapt eller videreutviklet gode nettverk. Slike prosjekter har imidlertid en betydelig kostnad for oss fordi finansieringsmodellen i programmet (som i andre EU-program) kun tillater en svært begrenset overhead, og i motsetning til i Horisont-programmet omfattes ikke Interreg av Forskningsrådets stimuleringsordninger for å veie opp for denne finansieringsmodellen. NIKU vil derfor være åpen for deltakelse i slike prosjekt i den grad de har en betydelig verdi for NIKUs faglige utvikling.

Samme vurdering må ligge til grunn for deltakelse i en rekke andre europeiske programmer, inkludert de såkalte EØS-midlene. Det finnes både forsknings- og oppdragsprosjekt innenfor denne ordningen, og det er forskningsprosjektene som er mest aktuelle for NIKU.  Dette er prosjekter som i noen tilfeller kan skape muligheter for oss, gjennom kompetanseheving og nettverksbygging. Økonomien i EØS-prosjekter kan være en utfordring, og må vurderes grundig fra prosjekt til prosjekt.

Nettverk

Både forskergrupper og enkeltforskere i NIKU har store, internasjonale nettverk som kan aktiveres med tanke på posisjonering og søknadsutvikling på aktuelle områder. NIKU vil jobbe strukturert med å utvide sitt forskningsnettverk, også utenfor kulturarvfeltet. Målet er å også kunne bidra som aktive partnere i forskningsprosjekter hvor kulturarv er én brikke i større samfunnsspørsmål, som klimaspørsmål, demokratiseringsprosesser, planarbeid, digitalisering, urfolksproblematikk, økosystemtjenester og sirkulær økonomi.

Nettverksaktiviteter, som aktiv deltagelse på relevante konferanser, match-making events og promotering av NIKU som ledende på sitt felt, er viktige virkemidler for å nå målene om økt deltagelse i europeisk forskning.

Finansiering og andre ressurser

Finansiering

For å intensivere vår satsning mot europeiske søknadskanaler vil NIKU søke rammebevilgning for forskningsrådets ordning for prosjektetablering og posisjonering (PES). Sammen med andre støtteordninger er dette avgjørende for å gjøre det mulig for et forskningsinstitutt som NIKU å delta i europeisk samarbeid. Det gjelder ikke minst den EU-resultatbaserte grunnbevilgningen, forkortet «RES-EU» (tidligere STIM-EU).

Ved tildeling av interne forskningsmidler skal NIKU, for å nå sine ambisjoner mot europeiske forskningsprogram, prioritere tiltak som i nær fremtid eller på sikt kan lede til økt deltakelse i forskningssøknader, inkludert de som er rettet mot EU.

Tilrettelegging og rekruttering

For å lykkes med NIKUs satsning mot Europa kreves det at alle ledd i organisasjonen er involvert. En langsiktig og målrettet forskningspolitikk krever klare prioriteringer både om hvordan enkeltforskere og NIKU som helhet skal arbeide.

NIKU har de senere årene drevet målrettet kompetansebygging både blant forskere og stabsfunksjoner, og vi har aktivt gått inn for å rekruttere nye forskere på felt som er aktuelt for Horisont Europa. Dette er viktige satsninger. For å sikre at NIKU har den faglige kapasiteten som er nødvendig for å søke om og drifte EU-prosjekter må disse prosessene opprettholdes og vedlikeholdes.

Ledelsen må legge til rette for at NIKUs forskere har mulighet til å sikte mot Europa, både i henhold til motivasjon og kompetansebygging. NIKUs fagansatte kan benytte fagtid til blant annet kompetansebygging. Det er også avgjørende å tilrettelegge for kompetansehevning blant stabsansatte for at de skal kunne støtte forskerne i arbeidet med de ulike søknadstypene.

Forskningsadministrasjonen skal kunne bistå med:

 • Lese arbeidsprogram og utlysninger, hjelpe til med fortolkning av disse
 • Være administrativ støtte i søknadsarbeid og ved en eventuell tildeling
 • Være kontaktpunkt mot Forskningsrådets NCP-er, videreformidle aktuell informasjon internt
 • Søke og forvalte PES-midler
 • Følge med på Forskningsrådets kursportefølje, tipse aktuelle deltakere
 • Forskningsadministrative ressurser kobles til eventuelle innvilgede prosjekt, men må behovsprøves opp mot det enkelte prosjekt

Økonomifunksjonen skal kunne bistå med:

 • Støtte i budsjettarbeid og spørsmål om økonomi i søknadsprosesser
 • Bistand i rapporteringsarbeid ved tildelinger

Kommunikasjonsfunksjonen skal kunne bistå med:

 • Ha spesialkompetanse på impact, formidling og kommunikasjon av aktuelle prosjekt
 • Delta i kommunikasjonsarbeidet i prosjektsøknader og tildelte prosjekt

Mål for NIKUs arbeid med europeisk forskning 2022-2026:

Bidra til at globale utfordringer på vårt forskningsfelt blir løst og på denne måten være med å realisere europeiske forskningsmål. Dette skal vi gjøre ved å:

 1. Holde oss løpende orientert om mulighetsrommet i europeiske forskningsfinansieringskilder
 2. Hente forskningsinntekter fra finansieringskilder disse finansieringskildene
 3. Sørge for at NIKUs faglige prioriteringer også blir vurdert ut fra forskningsmulighetene i EU
 4. Bygge kapasitet gjennom rekruttering og kompetansebygging på forskersiden
 5. Utvikle og opprettholde en organisasjon som bidrar til at vi får inntekter fra europeiske forskningsfinansieringskilder
 6. Aktivt utnytte nasjonale støttetiltak for å best mulig oppnå disse målene

Oppfølging

Vi vil gjennomføre en evaluering av NIKUs europastrategi underveis i perioden. Første evalueringspunkt er når NIKUs strategi går ut i 2023.