Våre forskningsprosjekter er relatert til kulturminneovervåkning, registrering og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og kulturminner. Vi bidrar med forskning som har relevans for kulturminneforvaltning og samfunnsutvikling.

Vi utvikler GIS-baserte metoder for dokumentasjon og presentasjon av urfolks tradisjonskunnskap og landskapsbruk, og har lang erfaring som leverandør av sakkyndige utredninger for private og offentlige aktører.