Varde viser vei under kraftlinje i Tysfjord kommune, Nordland.

Konsekvensutredninger har dekket deltemaene:

•    kulturminner og kulturmiljø på land
•    marine kulturminner
•    samiske kulturminner og kulturmiljø
•    samisk utmarksbruk

Tiltakene som har blitt utredet har vært vindkraft, veiutbygging, kraftlinjer, industriområder og kommunedelplaner.

Våre verdivurderinger, omfangs- og konsekvensvurderinger bygger på anerkjente metoder som Handbok 140 samt veiledningsmateriell utgitt av aktuelle myndigheter.

Visualiseringer skjer blant annet ved hjelp av GIS.