Sondene måler temperatur, redox og fuktighet i kulturlagene. Foto: Knut Pasche, NIKU

Miljøovervåkning eller kulturlagsovervåkning er et relativt nytt fagfelt innen for arkeologien.

Ved nedbrytning av organisk masse komprimeres kulturlagene og blir vanskeligere å tyde for til sist helt å miste sin informasjonsverdi.

Kulturlagsovervåkning og spor etter mennesker

Kulturlag er avleiringer som viser spor etter menneskelig aktivitet. Uttørking, temperaturøkning og eksponering for oksygen og mikroorganismer er blant de største truslene for bevaring av kulturlagene som fremtidig kunnskapskilde.

Ved å registrere miljøet og endringene heri over tid kan man oppnå kunnskap om utviklingen av bevaringsforholdene i de gjenværende kulturlag. Hvis dramatiske endringer oppdages må det iverksettes avbøtende tiltak.

Vibeke Martens gjennomgår kulturlag fra boresøyle.

Foreslår tiltak for bevaring

Et eksempel på et mulig tiltak kan være tildekking med leire, tilførsel av vann eller endret kjemisk sammensetning ved tilførsel av mineraler. Endelig kan vurdering av overvåkningsresultater føre til at man velger å ta vare på den kulturhistoriske informasjonen i lagene ved å foreta en arkeologisk utgravning.

Arkeologer ved NIKU har lenge arbeidet med kulturlagsovervåking. Målet har vært å utarbeide redskaper og metodikk for gjennom overvåkning å sikre at de arkeologiske kulturlagene vil bli bevart også i fremtiden.