Vi forsker på og utreder hvordan samfunnsendringer påvirker bruk og forvaltning av kulturarv. NIKU er opptatt av hvordan kulturminner settes inn i en samfunnskontekst

Kulturarv og samfunn er en tverrfaglig sammensatt avdeling med forskere og fagkonsulenter med faglig forankring i arkeologi, arkitektur, etnologi, kulturarvsstudier, landskapsarkitektur samfunnsgeografi og sosiologi.

Til sammen har vi bred erfaring fra både forskning og kulturminneforvaltning på nasjonale, regionalt og kommunalt nivå.

Forskning og tjenesteoppdrag

Vi forsker på hvordan samfunnsendringer påvirker hvordan og hvorfor vi verner, bruker og forvalter kulturarv nasjonalt og internasjonalt.

Vi forsker blant annet på materiell og immateriell kulturarv i byer og tettsteder og forvaltningen av internasjonale konvensjoner.

Vi gjennomfører mulighetsstudier, konsekvensutredninger, kulturminneplaner og utredninger knyttet til verdiskaping og kulturminneøkonomi.