Ledig stilling, vacant position

Forsker til NIKUs nordområdeavdeling / Researcher for NIKU’s High North Department

Norsk institutt for kulturminneforskning søker en forsker til vår nordområdeavdeling i Tromsø. / The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research is looking for one researcher for our High North Department in Tromsø.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

(For English text scroll down)

Nordområdeavdelingen er lokalisert i Fram – Nordområdesenter for klima og miljøforskning i Tromsø.

Som forsker hos oss vil du få mulighet til å arbeide med samfunn og kulturarv i bred forstand, samfunn og klimaendring samt forskning i skjæringspunktet mellom samfunns- og naturvitenskap.

Vi søker en forsker som kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner og som kan bidra i team der nye forskningsprosjekter skapes og utvikles i fellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Vitenskapelig publisering og formidling
 • Delta i og lede forskningsprosjekt, nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle og bidra til å utvikle søknader til relevante forskningsprogram
 • Delta i Nordområdeavdelingens FoU- og utredningsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller tilsvarende innen samfunnsvitenskap eller humaniora
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekt
 • Erfaring fra søknadsutvikling rettet mot Forskningsrådets utlysninger, EU- og EØS-program eller andre relevante forskningsprogram
 • Erfaring fra flerfaglig forskning, gjerne i skjæringspunktet mellom samfunns- og naturvitenskap
 • Kunnskap om klima og miljø i et samfunnsperspektiv, kulturarv og samfunn i nordområdene og polare områder, tradisjonell landskaps- og ressursbruk, urfolks tradisjonelle kunnskap og deltagelse i ressursforvaltning
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i ett skandinavisk språk, flytende engelsk
 • Andre kvalifikasjoner som f.eks. ferdigheter innenfor geografiske informasjonssystem (GIS), statistikk og samisk språk vil også bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God gjennomførings- og leveranseevne
 • Evne til å strukturere og organisere eget arbeid

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Forskningstid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode forsikringsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Attraktive lokaler i Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning sentralt i Tromsø

Les mer om stillingen og søk her (Webcruiter)

Søknadsfrist: 1. september 2019

__________________________________________________________

Les mer om stillingen og søk her (Webcruiter)

Søknadsfrist: 1. september 2019

English:

Researcher for NIKU’s High North Department in Tromsø

The department is located in FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment (The Fram Centre) in Tromsø.

As a researcher with us, you will have the opportunity to work with society, cultural heritage and climate change and conduct research at the intersection of social and natural science.

We are looking for a researcher who can work independently, have good collaborative skills and has the ability to work as part of a team to initiate and develop new research initiatives.

Main tasks

 • Scientific publishing and dissemination
 • Participate in and lead research projects, nationally and internationally
 • Develop and contribute to developing applications for relevant research programs
 • Participate in the High North Department’s R&D work, commissioned research and consultancy service

Qualifications

 • Doctorate (PhD) or equivalent in social sciences or the humanities
 • Experience from participation in research projects
 • Experience from application development directed towards the Norwegian Research Council’s calls for proposals, EU and EEA programs or other relevant research programs
 • Experience from multidisciplinary research, preferably at the intersection of social and natural science
 • Knowledge of climate and environment in a social perspective, cultural heritage and society in the High North and polar areas, traditional landscape and resource use, indigenous peoples’ traditional knowledge and participation in resource management
 • Good oral and written skills in a Scandinavian language, fluent English
 • Other qualifications such as Geographical information system (GIS) skills, statistics, skills with qualitative interviews, surveys (incl. online) and Sami language will also be emphasized

Personal characteristics

 • Resourceful and innovative
 • Good collaboration skills
 • Good communication skills
 • Ability to structure and organize own work
 • Good implementation and delivery capability

We offer

 • A pleasant and strong professional working environment
 • Good opportunities for academic career development
 • Research time
 • Competitive salary and working conditions
 • Good insurance schemes
 • Membership in Statens pensjonskasse (the Government Pension Fund)
 • Attractive office space in FRAM – High North Research Centre for Climate and the Environment (The Fram Centre) in central Tromsø

 

Read more about the position and apply here (Webcruiter)

Application deadline: September 1, 2019

Read more about the position and apply here (Webcruiter)

Application deadline: September 1, 2019