Ledig stilling, vacant position

Forsker/seniorforsker i kulturarv – Researcher / senior researcher in cultural heritage

NIKU søker to forskere til Avdeling for kulturarv og samfunn ved NIKUs hovedkontor i Oslo. / NIKU are looking for two researchers for the Department of Cultural Heritage and Society at NIKU's head office in Oslo.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

(For English text scroll down)

Søkeren må ha avlagt doktorgrad innen fagområder relatert til forskning om kulturarv, kulturminneforvaltning og kulturminner i planlegging.

Relevant akademisk bakgrunn vil være fagemner om fortidsbruk anvendt i dagens og morgendagens samfunn med fagbakgrunn innen f.eks. arkeologi, etnologi/etnografi, kulturvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi/ landskapsstudier, arkitektur, sosialantropologi og historie.

Vi ønsker forskere som kjenner sitt forskerhåndverk godt, publiserer sine resultater effektivt og som kan og ønsker å lede søknadsprosesser mot vellykkete forskningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Vitenskapelig publisering og formidling
 • Delta i og lede forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle og bidra til å utvikle søknader til relevante forskningsprogrammer
 • Delta i Avdeling for kulturarv og samfunns FoU- og utredningsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Doktorgrad
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter
 • Erfaring fra søknadsutvikling rettet mot Forskningsrådets utlysninger, EU- og EØS- program eller andre relevante forskningsprogram
 • Erfaring fra tverrfaglig forskning
 • Kunnskap om kritisk kulturarvsteori, kulturarvspolitikk og digital kulturarv
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i ett skandinavisk språk, flytende engelsk. Det forventes at fremmedspråklige kandidater etter hvert lærer seg norsk.
 • Bred erfaring fra og bruk av ulike metoder som f.eks. kvalitative spørreundersøkelser og (online) surveys, analyser basert på workshopmetodikk, sosialteori/-metoder (f.eks. diskursanalyse, konseptanalyse), scenarioanalyser, og evalueringsanalyser.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og innovativ
 • God gjennomførings- og leveranseevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å strukturere og organisere eget arbeid
 • God publiseringsaktivitet og gode nettverk til relevante fagmiljøer

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Forskningstid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode forsikringsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Les mer om stillingen og søk her (Webcruiter)

Søknadsfrist: 1. september 2019

_________________________________________________________

Les mer om stillingen og søk her (Webcruiter)

Søknadsfrist: 1. september 2019

English:

Researcher / senior researcher in cultural heritage

The applicant must have obtained a Ph.D. degree in subject areas related to cultural heritage, cultural heritage management or cultural heritage in environmental/spatial planning.

Candidates should have experience working with topics related to ‘uses of the past’ applied for present and future societies. Relevant academic background may include, but is not limited to, archaeology, ethnology/ethnography, cultural studies, sociology, political science, architecture, human geography/landscape studies, social anthropology and history.

Successful candidates must have solid research skills, have strong publication capacity and should demonstrate a potential for attracting research funding.

Main tasks

 • Scientific publishing and dissemination
 • Participate in and lead research projects, nationally and internationally
 • Develop and contribute to developing prposals for relevant research programs
 • Participate in the Department of Cultural Heritage and Society’s R&D, commissioned research and public consultancy service

Qualifications

 • Ph.D. in relevant subject
 • Experience from participation in research projects
 • Experience from application development directed towards the Norwegian Research Council, EU and EEA programs or other relevant research programs
 • Experience from multi. and transdisciplinary research
 • Knowledge of critical heritage theory, heritage politics and digital heritage
 • Good written and spoken skills in a Scandinavian language, fluent English. Foreign-language candidates are expected to write and have excellent communication skills. Eventually, we expect you to learn written and spoken Norwegian within the first two or three years of employment and relevant courses will be offered.
 • Other qualifications such as skills with qualitative interviews, surveys (incl. online), analysis based on workshop methodologies, social theory/methods (e.g. discourse analysis, conceptual analysis), scenario analyses, evaluation analysis.

Personal characteristics

 • Proactive and innovative
 • Proven collaborative skills
 • Good implementation and delivery capability
 • Solid communication skills
 • Ability to structure and organize own work
 • Strong publication record
 • Top-level research profile, which includes broad academic network within relevant research fields

We offer

 • A strong professional working environment.
 • Good opportunities for an academic career development.
 • Research time.
 • Competitive salary and working conditions.
 • Good insurance schemes.
 • Membership in ‘Statens pensjonskasse’ (the Government Pension Fund)

 

Read more about the positions and apply here (Webcruiter)

Application deadline: September 1, 2019

Read more about the positions and apply here (Webcruiter)

Application deadline: September 1, 2019