Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven. Risikoen for fuktrelaterte skader øker. Fenomener som flom og ras vil kunne vise seg i nye områder med alvorlige konsekvenser.

Strategiske instituttsatsinger (SIS)

NIKUs strategiske instituttsatsinger er områder vi forsker på som er av spesiell interesse for miljøsektor og forvaltning. Per 2019 er NIKUs instituttsatsinger forvaltning, by og bygning.

Den strategiske instituttforskningen finansieres gjennom basisbevilgningen fra Klima- og miljødepartementet, via Norges forskningsråd.

Bygning-SIS. Bygning-kontekst-transformasjon (2016-2020)

Det strategiske instituttprogrammets mål er å bidra med kunnskap slik at bygninger løpende forvaltes på en slik måte at de kan gi brukerne i dag gode opplevelser og en tilknytning til historien, og at byggene  overleveres fremtidens generasjoner som en verdi og en informasjonskilde til bygnings- og samfunnshistorien.

Les mer om den strategiske instituttsatsingen på bygning her.

Forvaltning-SIS (2016-2020)

Forvaltning-SIS er delt inn i to akser; fremtidsperspektiv, og demokratisering og medvirkning. Sistnevnte retter seg mot de reformene som for tiden foregår i norsk kulturminneforvaltning med større delegering av forvaltningsansvar. Fremtidsperspektiver ser på hvilke utfordringer kulturminneforvaltningen i møte med fremtidige generasjoners behov.

Les mer om den strategiske instituttsatsingen på forvaltning her.

By-SIS (2016-2020)

Forskningen som foregår i den strategiske instituttsatsingen på by har en todelt målsetting. På den ene siden å synliggjøre for byutviklere og -planleggere hvilken rolle den urbane kulturarven kan ha i byutvikling. På den andre siden å synliggjøre hvilke behov byens brukere har for å kunne forvalte og bruke urban kulturarv på en bærekraftig måte.

Les mer om den strategiske instituttsatsingen på by her.

Middelalderby-SIS (2019-2021)

En betydelig byggeaktivitet i middelalderbyenes eldste områder fører til at fysiske kulturminner fra middelalderbyene gradvis forsvinner. NIKU arbeider kontinuerlig med å dokumentere de arkeologiske spor fra fortiden som avdekkes, samt bevare verdifull materiell kultur.

I SIS-prosjektet Urbanisering og bebyggelse i norske middelalderbyer (MABYSIS) vil deltakerne undersøke ulike aspekter ved spor etter bebyggelse i middelalderbyene, med utgangspunkt i materiale fra Oslo og Trondheim.

Les mer om den strategiske instituttsatsingen på middelalderbyer her.

Tidligere strategiske instituttsatsinger          

Krigsminne-SIS (2016-2019)

Sammenhengen mellom materiell kultur, mennesker og landskap spiller en viktig rolle i moderne konflikter. Formålet med denne SIS-en var å belyse og undersøke den gjensidige påvirkninga mellom menneske, materiell kultur og landskap i moderne industrielle væpna konflikter fra det 20. og 21. århundre.

Les mer om den strategiske instituttsatsingen på krigsminner her.

 

Mari Salberg

Kontakt oss

Mari Salberg er forskningsrådgiver i NIKU

Kontakt Mari

Nyhetsartikler

Bærekraftig byomforming på dagsorden

Hvordan sikre bærekraftig byomforming av tidligere industriområder i eller nært sentrum? Dette var tema under et fagseminar i regi av forskere fra NIKU, TØI, SINTEF og NMBU i mars. Deltakerne kom fra bevaringspraksis til planlegging. Gjennom seminaret var målet å inspirere deltakerne til å nyttiggjøre forskingsresultatene i sitt arbeide for en mer helhetlig tenking i arealplanleggingen.