Om kulturarv og samfunn

NIKU er opptatt av hvordan kulturarv settes inn i en samfunnskontekst

Vi forsker på kulturarvens rolle i samfunnet, i forvaltningen og blant allmennheten, i politiske modeller og politisk praksis, og vi jobber med kulturarvens sosiale og kulturelle betydning. Vi forsker på og utreder hvordan samfunnsendringer påvirker bruk og forvaltning av kulturarv, og omvendt hvordan kulturarvspolitikk og -praksis former samfunnet.

Kulturarv og samfunn er en tverrfaglig sammensatt avdeling med forskere og fagkonsulenter med faglig forankring i arkeologi, arkitektur, planlegging, sosialantropologi, etnologi, kulturarvsstudier, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi og sosiologi.

Til sammen har vi bred erfaring fra forskning og kulturminneforvaltning i en internasjonal, nasjonal, regional og kommunal kontekst.

Forskning og tjenesteoppdrag

Vi forsker på forholdet mellom samfunnsprosesser og kulturarv utfra et fokus på hvordan og hvorfor vi verner, bruker og forvalter kulturarv.

Vi forsker blant annet på kulturarv i byer og tettsteder, i verneområder som nasjonalparker og regionale landskap, og forvaltningspolitikk slik det fremgår av blant annet internasjonale konvensjoner som UNESCO, EU-direktiver og samt nasjonale føringer, som stortingsmeldinger, utredninger og veiledere.

Vi gjennomfører mulighetsstudier, planoppdrag for temaet kulturarv på strategisk nivå til detaljnivå (DIVE-analyse, sårbarhetsanalyse, KVU- og konsekvensutredning, ROS-analyse etc.). kulturminneplaner, og utredninger knyttet til konflikter med bruken av kulturarv, landskapskartlegging, verdiskaping og kulturminneøkonomi.

Torgrim Sneve Guttormsen

Kontakt oss

Torgrim er avdelingsleder for kulturarv og samfunn

Kontakt