ransformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger er ofte miljømessig bedre enn å bygge nytt. Med LCA kan fordeler og ulemper med ulike rehabiliteringsstrategier enkelt sammenliknes, og fungere som et godt komplement til mer konvensjonelle vurderinger.

Klimagassberegning av bygninger

NIKU tilbyr rådgivning og prosjektgjennomføring av livsløpsanalyser ved transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger.

Klimagassberegning kan være et viktig tillegg til vurderingen av kulturhistoriske bygninger i forbindelse med utbyggingsprosjekter, og har vist seg som en godt bidrag til dialoger om bruk og vern.

Utbyggere og forvaltere trenger målbar beslutningsstøtte som kombinerer kulturhistoriske aspekter og klimamessige konsekvenser tidlig i prosessen.

Ved å lage beregninger på ulike bygningstypologier øker vi også kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta de klimamessig riktige valgene i andre plan- og byggsaker.

Livsløpsanalyse (LCA – Life Cycle Assessment) er den mest brukte metoden for å vurdere miljøpåvirkning forbundet med oppgradering, drift, vedlikehold og avhending av materialer over hele livsløpet til en bygning.

Metoden omfatter en kartlegging av material- og energibruk knyttet til forskjellige stadier i bygningens utvikling. Dette innebærer kartlegging av:

  • Nåtilstand: årlig energibruk, utslipp knyttet til forventet vedlikehold og avhending etter endt levetid
  • Planlagt tilstand: årlig beregnet energiforbruk, utslipp knyttet til forventet materialbruk og vedlikehold samt avhending (enten for en spesifikk oppgraderingsstrategi, eller et sett utvalgte «best-practice» tiltak for en gitt bygningstype og alder)
Utbyggere og forvaltere trenger målbar beslutningsstøtte som kombinerer kulturhistoriske aspekter og klimamessige konsekvenser tidlig i prosessen. Ved å lage beregninger på ulike bygningstypologier øker vi også kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta de klimamessig riktige valgene i andre plan- og byggsaker. Livsløpsanalyse (LCA – Life Cycle Assessment) er den mest brukte metoden for å vurdere miljøpåvirkning forbundet med oppgradering, drift, vedlikehold og avhending av materialer over hele livsløpet til en bygning. Vi gjennomfører LCA på bakgrunn av en kartlegging av material- og energibruk knyttet til forskjellige stadier i bygningens utvikling. Dette innebærer kartlegging av: - Nåtilstand: årlig energibruk, utslipp knyttet til forventet vedlikehold og avhending etter endt levetid - Planlagt tilstand: årlig beregnet energiforbruk, utslipp knyttet til forventet materialbruk og vedlikehold samt avhending (enten for en spesifikk oppgraderingsstrategi, eller et sett utvalgte «best-practice» tiltak for en gitt bygningstype og alder)
Kunnskap og virkemidlerDet er behov for målbar kunnskap om virkemidler og strategier som kan redusere utslipp ved utviklings- og fortettingsprosjekter der annen bruk av eksisterende bygninger vurderes.
Transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger er ofte miljømessig bedre enn å bygge nytt. Med LCA kan fordeler og ulemper med ulike rehabiliteringsstrategier enkelt sammenliknes, og fungere som et godt komplement til mer konvensjonelle vurderinger.
Transformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger er ofte miljømessig bedre enn å bygge nytt. Med LCA kan fordeler og ulemper med ulike rehabiliteringsstrategier enkelt sammenliknes, og fungere som et godt komplement til mer konvensjonelle vurderinger.

For å vurdere effekten av tiltak, benyteer vi ofte et ‘business-as-usual’- referansescenario som sammenlikningsgrunnlag. Et såkalt referansebygg representerer dagens standard byggepraksis og bruksmønster.

Datagrunnlaget for å vurdere bygningens nåtilstand baseres på reelle, målte verdier, mens data for en planlagt tilstand estimeres i samråd med personer med ekspertkompetanse på oppgradering og drift for den aktuelle bygningstypen.

Scenariene kan ta hensyn til ulike former for (gjen-)bruk samt rivning og nybygg. Fordelen med slike tidligere vurderinger er, selv om de blir prinsipielle, at de kan legge opp til gode grønne signalprosjekt som kombinerer vern og lave klimagassutslipp.

Beregninger gjøres av fageksperter på LCA, i henhold til gjeldende norske og internasjonale standarder for LCA og klimagassberegninger for bygninger.

Fredrik Berg

Kontakt oss

Fredik Berg er bygningsantikvar med kompetanse på livsløpsanalyser

Kontakt

Nyhetsartikler