Arkeologiske undersøkelser av kirkesteder og kirkegårder

NIKU har ansvar for å gjennomføre arkeologiske undersøkelser av kirker og kirkegårder fra middelalderen.

NIKU har nasjonalt ansvar for arkeologiske undersøkelser av kirkesteder og kirkegårder fra middelalderen. Et middelaldersk kirkested defineres som et sted der det er, eller har vært, en kirke og/eller kirkegård med opprinnelse i middelalderen. Kirkestedet omfatter hele området som har vært i bruk til kirkelige formål i denne perioden .

En arkeologisk undersøkelse kan innebære en arkeologisk utgravning, overvåking av f.eks. bygnings- og infrastrukturarbeid for å hindre konflikt med arkeologiske kulturminner, avklarende undersøkelser og/eller miljøovervåkingsundersøkelser.  

På middelalderske kirkesteder finner vi ofte graver. Gravene ligger ofte grunt, særlig inn mot kirkeveggen. Dette innebærer  at selv grunne inngrep kan komme i konflikt med automatisk fredede graver. På middelalderske kirkesteder kan det også være spor etter eldre kirker, både under den stående kirken eller ved siden av, på kirkegården. 

Prosess

Alle tiltak som medfører inngrep i bakken på middelalderkirkesteder, enten under kirkegulv eller ute på kirkegården, må søkes om til fylkeskommunen. Unntaket er søknad om tiltak som medfører inngrep i middelalderske kirkesteder innenfor fredningssonen ide fire store middelalderbyene;  Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg. Disse søknadene sendes direkte til Riksantikvaren. 

Fylkeskommunen kontakter NIKUs arkeologiavdeling for faglige tilrådninger i saker om inngrep i kirkesteder fra middelalderen. 

Når det planlegges utbedring eller inngrep på et middelaldersk kirkested, ber fylkeskommunen/Riksantikvaren NIKU om å uttale seg om faglige forhold, konfliktpotensial og eventuelle visuelle endringer på kirkestedet eller i omgivelsene som medfører utilbørlig skjemming.  

Våre arkeologer utarbeider deretter en tilrådning hvor det tas stilling til hvorvidt det bør gis dispensasjon og med anbefaling om eventuelle vilkår. Dette kan for eksempel være å justere graveomfanget eller gjøre andre tilpasninger for å ivareta kulturminneverdiene på stedet. Tilrådningen kan også anbefaleat det burde gjennomføres en arkeologisk undersøkelse. 

Dersom fylkeskommunen/Riksantikvaren konkluderer med å gi dispensasjon for inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser, utformer NIKU en prosjektplan og budsjett. Det er Riksantikvaren som vedtar kostnadsrammen og hvordan utgiftene til undersøkelsene dekkes. 

NIKU har avdelinger i Bergen, Tromsø, Trondheim og Tønsberg som har fordelt ansvar for ulike fylkeskommuner.

Lise-Marie Bye Johansen

Kontakt oss

Lise-Marie er avdelingsleder for arkeologi og svarer gjerne på spørsmål om arkeologiske undersøkelser av kirker, kirkegårder og kirkesteder.

Kontakt

Prosjekter