Arkeologiske undersøkelser av kirker, kirkegårder og kirkesteder

NIKU har ansvar for å gjennomføre arkeologiske undersøkelser av kirker og kirkegårder fra middelalderen.

NIKU har nasjonalt ansvar for for arkeologiske undersøkelser av kirker, kiregårder og kirkesteder fra middelalderen.

Undersøkelsene kan innebære store eller små arkeologiske utgravninger, eller overvåkning av f.eks. bygnings- og infrastrukturarbeid for å hindre konflikt med arkeologiske kulturminner.

Prosess

Alle søknader om tiltak som kan medføre inngrep i automatisk fredete kulturminner sendes til fylkeskommunen/Sametinget. Unntaket er søknad om tiltak som medfører inngrep i automatisk fredete kulturminner som står på Riksantikvarens liste, det vil si de fire middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg. Disse søknadene sendes direkte til Riksantikvaren.

Fylkeskommunene kontakter NIKUs arkeologiavdeling for å få faglige tilrådninger i saker som angår kirker og kirkegårder fra middelalderen.

Når det planlegges utbedring eller inngrep på middelalderske kirkesteder, anmoder fylkeskommunen/Riksantikvaren NIKU om å uttale seg om faglige forhold, konflikpotensiale og eventuell utilbørlig skjemming. Våre arkeologer anbefaler deretter hva som burde være vilkårene for et eventuelt inngrep. Dette kan for eksempel være å justere graveomfanget eller andre tilpasninger for å ivareta kulturminneverdier, men også en arkeologisk undersøkelse.

NIKU har avdelinger i Bergen, Tromsø, Trondheim og Tønsberg som har fordelt ansvar for ulike fylkeskommuner.

Lise-Marie Bye Johansen

Kontakt oss

Lise-Marie er avdelingsleder for arkeologi og svarer gjerne på spørsmål om arkeologiske undersøkelser av kirker, kirkegårder og kirkesteder.

Kontakt

Prosjekter