Monica Svendsen

  • Arkeolog —
  • Feltleder GIS

E-post: monica.svendsen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Monica er ansatt ved NIKU Trondheim og er feltleder GIS på prosjektet «Kjøpmannsgata 36-38».

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Tromsø som hun fullføre i 2010.  Der gjorde hun et typologisk studie av pilespisser av bein fra Kjelmøy i Sør-Varanger, tilhørende perioden tidlig metalltid i Finnmark.

Monica har arbeidet på korte og lengre arkeologiske utgravninger og kulturhistoriske registreringer for en rekke institusjoner i hele landet, fra Skjærvika ved Hammerfest i nord til Arendal i sør. Arbeidserfaringen har sin hovedtyngde fra steinalderutgravinger, men hun har også arbeidet med registreringer av samiske kulturminner og lokaliteter for utvinning av jern i utmark, samt middelaldergraving for NIKU i Tønsberg. De siste årene har Monica fokusert på å bygge opp kompetanse på digital dokumentasjon, innenfor feltene innmåling og fotogrammetri.