Miljøovervåking - Svalbard.jpg

Rapport: Kulturminneovervåkning på Svalbard

Denne rapporten presenterer et forslag til metode for kartlegging og langsiktig overvåking av kulturminner på Svalbard blant annet ved hjelp av droner.

Kulturminneforvaltningen hos Sysselmannen står foran nye og økende utfordringer hva angår nedbryting, skade og ødeleggelse av Svalbards materielle kulturarv. Det gjelder både virkningene av ei voksende turistnæring samt et stadig fuktigere og varmere klima.

Ulike styringsdokumenter anbefaler i tillegg ei økt satsing på turisme, og kulturminner inngår oftest som viktige attraksjoner på ilandstigningsplassene til cruise- og turistskip.

I Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023 slås det fast at det skal utarbeides en plan for videre overvåking av kulturminner.


Re-fotografering

Målet er å bidra til etablering av en overvåkingsstruktur som i stor grad kan følges opp gjennom re-fotografering. Dette er en metodisk tilnærming egnet til å gi høy kvalitet samtidig som det er kostnadssparende og langt mere skånsomt enn ved jevnlige besøk.

Metodeforslaget er basert på data innsamlet under et feltarbeid i 2014 hvor prosjektgruppa både samlet inn data fra bakkemålinger og gjorde opptak ved hjelp av drone.  Dette for å sikre at parametrene som velges, er målbare og observerbare også i bildematerialet.

Forslaget til metodikk omfatter arkeologiske kulturminner som hustufter, spekkovner, graver og områder med mye enkeltobjekter på bakken. Stående bygninger og strukturer omfattes ikke av denne modellen. For sistnevnte kategori vil overvåking fra luften være utilstrekkelig da man ikke får relevante data fra vertikale flater eller inni bygninger.


Innspill til kulturminneforvaltningen

Metoden er ikke å anse som ferdig utviklet, men et innspill til kulturminneforvaltningens uttrykte behov på dette feltet.

Det har vært en målsetting at metoden skal gi konkrete forslag til innsamlingsmetode av kulturminnedata til «MOSJ-miljøovervåking på Svalbard og Jan Mayen».

Det er ønskelig å videreutvikle og operasjonalisere metoden i samarbeid kulturminnemyndighetene.

Last ned rapporten her:

Kulturminneovervåkning på Svalbard, Metodeutvikling for "MOSJ - Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen"
NIKU Rapport 86 - Barlindhaug, Thuestad og Myrvoll


Nyhetssak på forskning.no

Nyhetssak på NRKPublisert