SkallerSkaller i reinskinn, Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum. Bilde tatt av Varanger Samiske Museum og lastet opp til Digitalt Museum. Foto: Varanger Samiske Museum/Creative Commons

Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet (DIGSAM) er et treårig forskningsprosjekt (2013 – 2016), som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF).

Om prosjektet

Samisk kulturarv i den digitale verden er et felt i rivende utvikling, der det er et stort behov for erfaringsutveksling og kompetansebygging blant samiske institusjoner som formidler kulturarv og andre som til daglig arbeider med håndtering, og særlig digitalisering av samisk kulturarv. Hva er de særskilte utfordringene for samisk og flerkulturell kulturarv i den digitale verden, hvordan formidles samisk kulturarv best på ulike digitale arenaer, og hvordan kan digitalisering av kulturarven bidra til økt verdiskaping og kompetanseheving i det samiske samfunnet?

Utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv, og flerkulturell kulturarv generelt, kan være av praktisk, økonomisk eller teknisk art, som mangel på kompetanse, systemer og rutiner i arbeid med å samle inn, digitalisere og formidle immateriell kulturarv, tradisjonell og lokal kunnskap. Utfordringer kan også være av faglig eller rettighetsmessig art, som mangel på autoriserte kilder om en gjenstand eller et bilde, eller opphavsrett til gjenstander og ulike fortellinger og minner knyttet til kulturarven. For små lokalsamfunn og institusjoner, som skal jobbe med digital kulturarv på både norsk og ulike samiske språk, kan slike utfordringer gjøre seg spesielt gjeldende.

Prosjektet DIGSAM har som mål å identifisere de viktigste utfordringene ved digitalisering av samisk kulturarv og undersøke hvordan digital formidling av kulturarv kan bidra til økt verdiskaping i det moderne samiske samfunnet. Nettverket som etableres gjennom perioden bidrar til å skape samarbeidsformer og heve kompetanse i møte med utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

VIDEO: Videodokumentasjon av samisk grenevevingsteknikk. Kilde: Senter for nordlige folk. Se hele videoserien her.

Prosjektet ledes av NIKU og består av partnere fra de tre samiske kulturarvsinstitusjonene Varanger Samiske Museum, Senter for nordlige folk, og Saemien Sijte, samt UiT – Norges Arktiske Universitet, Institutt for kultur og litteratur. En ekstern referansegruppe er knyttet til prosjektet, med representanter fra Samisk arkiv, Riksantikvaren, Sametinget, Statens Kartverk og Samisk Høgskole.

Prosjektleder: Camilla Brattland (PhD), NIKU.
NIKU: Stine Barlindhaug (PhD), Einar Eythórsson (dr.polit), Elin Rose Myrvoll (PhD) og Marit Myrvoll (PhD).
Partnerinstitusjoner: Daglig leder Birgitta Fossum (PhD) (Saemien Sijte), museumsleder Mia Krogh (cand.philol) (Varanger samiske museum), avd. leder ved Senter for nordlige folk Kjellaug Isaksen (MA) (Samtidsmuseet for nordlige folk) og førsteamanuensis i dokumentasjonsvitenskap Geir Grenersen (Dr. Polit) (Institutt for litteratur og kultur, Universitetet i Tromsø).

Referansegruppe: Ingegerd Holand ved Riksantikvaren, Grete Bergstrøm ved Samisk arkiv-Arkivverket, Ole Magnus Triumf ved Sametingets avdeling for kulturnæringer, Aud Kirsti Pedersen ved Statens Kartverk, og Kaisa Rautio Helander ved Samisk Høgskole.

Prosjektet består av tre deler:

I Nettverk, samarbeid og publikasjoner

II Utfordringer ved digital håndtering av kulturarv

III Verdiskaping og formidling av kulturarv

Samisk kulturarv digitalt
Besøk Várjjat Sami Musea/Varanger Samisk MuseumDigitalt Museum.
Se også nettutstillingen om kulturminneområdet Ceavccegeađge/Mortensnes og nettutstillingen Sáivu om samisk tro og mytologi 
Senter for nordlige folks nettsted for formidling av samiske stedsnavn og kulturminner i Kåfjord http://www.gaisi.no/
Saemien Sijtes nettsted for formidling av sørsamisk landskapsbruk  http://eatneme.no/

Nyheter

Medieoppslag:

NRK Sámi: Saemien Sijte publiserer samlingen

Ságat 24.04.2014: Fra museum til facebook – og tilbake igjen

Møter og aktiviteter:

2.-3. desember 2014 ble det holdt seminar og møte i DIGSAM. Tre foredragsholdere var invitert til seminaret 2. desember; Cyrille Nolin, Nasjonalbiblioteket, Grethe Bergstrøm, Samisk arkiv/Sámi Arkiiva og Sveinulf Heggstad, Tromsø Museum – Universitetsmuseet.  På møtet 3.desember oppsummerte prosjektpartnerne sine aktiviteter i Arbeidspakke 2: «Utfordringer ved digital håndtering av kulturarv».  

Oppstartsmøte

Prosjektet avholdt oppstartsmøte i september 2013 med presentasjoner fra de tre partnerinstitusjonenes arbeid med digitalisering av samisk kulturarv. Del I og II starter opp i 2013, mens del III vil starte opp høsten 2014 og bygger på grunnlaget som legges i de to første delene av prosjektet. Prosjektet vil arrangere workshops med eksterne bidragsytere underveis, og publisere resultatene i en tospråklig antologi i 2016 med bidrag fra partnerne og andre aktuelle bidragsytere.

Les referatet fra oppstartsmøtet her.

Workshops

I slutten av mars 2014 ble det avholdt en workshop for partnerne som deltar i prosjektet med fokus på etikk og personvern som utfordringer ved digitalisering av samisk kulturarv. Les referatet fra møtet her.