Forskningsprosjekter i NIKU

NIKU deltar i og leder forskningsprosjekter innenfor instituttets ulike fagtema. Her er en presentasjon av noen av pågående eller nylig avsluttede prosjekter.

Kysten: Hvilke verdier finnes – og hvordan tar vi vare på dem?

Kysten: Hvilke verdier finnes – og hvordan tar vi vare på dem?

NIKU deltar i forskningsprosjektet COREPLAN. Les mer om hvordanNIKU og samarbeidspartnerne jobber med kystkulturen.

Les mer om Kysten: Hvilke verdier finnes – og hvordan tar vi vare på dem?
Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) er et av fire prosjekter som fikk tildelt Arktis-Nordic Centres of Excellence

Les mer om Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities
Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia

HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia (HUMANOR) er et internasjonalt forskningsprosjekt (JPI Climate project), som ledes fra Arctic Centre i Finland med Bruce Forbes som prosjektleder. NIKUs Nordområdeavdeling ved forsker Stine Barlindhaug leder den norske delen av prosjektet.

Les mer om Human-Animal Relations Under Climate Change in Northern Eurasia
The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach

The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach (HIERARCHIES) er et internasjonalt forskningsprosjekt (FRIPRO/FRIHUMSAM, kategorien “Unge forskertalenter”). Hovedformål er å undersøke hvordan privatisering av tidligere fellesbeiter påvirker sosial organisering blant samiske reindriftsutøvere i Norge og tibetanske pastoralister på det Qinghai-Tibetanske platået i Kina.

Les mer om The Erosion of Cooperative Networks and the Evolution of Social Hierarchies: A Comparative Approach
Grønne byrom: gravlunder i flerkulturell og interreligiøse kontekst

Grønne byrom: gravlunder i flerkulturell og interreligiøse kontekst

Grønne byrom: rollen gravlunder har i dagens flerkulturelle og interreligiøse kontekst. Prosjektet retter fokus mot hvordan gravlunder i byene blir påvirket av behovet for lett tilgjengelige offentlige grønne rom.

Les mer om Grønne byrom: gravlunder i flerkulturell og interreligiøse kontekst
NIKU bidrar til etablering av Armensk-Tyrkisk samarbeid

NIKU bidrar til etablering av Armensk-Tyrkisk samarbeid

Siste høst arransjerte NIKU i samarbeid med Tyrkiske (Anadolu Kültür) og Amerikanske (World Monuments Fund) partnere en felt-workshop i grenselandet opp mot Armenia i det Østligste Tyrkia. Workshoppen var finansiert fra den Norske Ankara Ambassade med Freds-og-Forsonings-midler fra Utenriksdepartementet.

Les mer om NIKU bidrar til etablering av Armensk-Tyrkisk samarbeid
Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv

Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv

SINTEF Byggforsk og NIKU er i gang med et klimaprosjekt CulClim (Cultural valuable buildings and climate change responses in a user perspective/Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv).

Les mer om Klimaendringenes påvirkning på verneverdige bygninger fra et brukerperspektiv
Cultural Heritage in Landscape

Cultural Heritage in Landscape

The CHeriScape network, Cult ural Heritage in Landscape, starts from recognition that landscape is not merely a category of heritage, but a global frame within which heritage can be differently understood, cherished and protected. Landscape also offers ways to draw greater social, economic and environmental benefits from heritage.

Les mer om Cultural Heritage in Landscape
Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)

Formidling og verdiskaping i det moderne samiske informasjonssamfunnet (DIGSAM) er et treårig forskningsprosjekt (2013 – 2016), som støttes av Forskningsrådets regionale forskningsfond (RFF).

Les mer om Digitalisering av samisk kulturarv (DIGSAM)
Hvordan blir et kulturminne til?

Hvordan blir et kulturminne til?

Det stilles stadig spørsmål ved kulturminneforvaltningens vurderinger og praksis. Hva gjør noe til et kulturminne? Og hvem bestemmer dette? Disse spørsmålene belyses i antologien «Å lage kulturminner», som nå er publisert.

Les mer om Hvordan blir et kulturminne til?
Vann og kulturminner på Forskningsdagene 2013

Vann og kulturminner på Forskningsdagene 2013

På Forskningsdagene 2013 deltok NIKU og NGU med en utstilling fra MILJØ2015-prosjektet "Urban WATCH", som viser hvorfor vann er viktig for bevaring av kulturminner og for stabilitet av bygg.

Les mer om Vann og kulturminner på Forskningsdagene 2013
Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Stine Barlindhaug koblet lokalkunnskap og teknologi for å dokumentere og formidle historisk landskapsbruk og 700 kulturminner som tidligere ikke har vært registrert.

Les mer om Satte 700 kulturminner på kartet i Finnmark
Kulturarv i polarområdene (CULPOL)

Kulturarv i polarområdene (CULPOL)

Naturlig og menneskelig påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer. (Cultural Heritage in Polar Regions (CULPOL) Natural and human impact on cultural heritage sites and environments)

Les mer om Kulturarv i polarområdene (CULPOL)
Kulturarv og verdiskaping i et kyst- innlandsperspektiv

Kulturarv og verdiskaping i et kyst- innlandsperspektiv

NIKU har vært del av et forskningsprosjekt som har sett på kulturarv og verdiskaping på Vega og i Vestre Slidre. Intensjonen har vært å sammenligne satsingene på verdiskaping med kulturarv som har foregått i forbindelse med verdensarven på Vega og natur- og kulturparken i Valdres.

Les mer om Kulturarv og verdiskaping i et kyst- innlandsperspektiv
Forskningsprosjekt om byantikvarens rolle og innflytelse i kommunale beslutningsprosesser

Forskningsprosjekt om byantikvarens rolle og innflytelse i kommunale beslutningsprosesser

Ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning, (NIKU) er det for Riksantikvaren i gang et forskningsprosjekt om byantikvarenes rolle og innflytelse i de kommunale beslutningsprosessene, særlig innenfor plan.

Les mer om Forskningsprosjekt om byantikvarens rolle og innflytelse i kommunale beslutningsprosesser
Grønt partnerskap i natur- og kulturlandskapsforvaltning

Grønt partnerskap i natur- og kulturlandskapsforvaltning

NIKU har vært deltaker i forskningsprosjektet Grønt partnerskap – en studie med basis i det nasjonale prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket».

Les mer om Grønt partnerskap i natur- og kulturlandskapsforvaltning
Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap

Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap

Det praktiseres svært ulike tilnærminger til forskning på og inkludering av tradisjonell og lokal økologisk kunnskap i forskningsprosjekter. Dette er et kunnskapsfelt det er økende etterspørsel etter både i forvaltning og forskning.

Les mer om Flerfaglighet og forskning på tradisjonell og lokal økologisk kunnskap
Hvor sårbar er Svalbard for ferdsel?

Hvor sårbar er Svalbard for ferdsel?

Turistbåtene ankrer opp og folk strømmer i land ved et kulturminne på Svalbard. Noen planter blir tråkket ned og et par rein må vike plass, men vet vi egentlig hvor mye ferdsel disse områdene tåler?

Les mer om Hvor sårbar er Svalbard for ferdsel?
Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland

Hvordan oppnå ny kunnskap og hvordan forbedre implementeringen av kulturminneforvaltning og formidling i et samisk og norrønt grenseland? Prosjektet omhandler kulturhistorie, kulturminneforvaltning og museumsformidling innenfor et sørsamisk distrikt i Midt-Skandinavia, avgrenset til kommunene Rendalen og Engerdal i nordøstre Hedmark. Innenfor disse områdene, med dalfører, vassdrag, skoger og fjell, er det kulturminner og kulturspor av både samisk og nordisk karakter som daterer seg fra steinalder til historisk tid.

Les mer om Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland
InSituFarms: Bevaring av gårdshauger

InSituFarms: Bevaring av gårdshauger

Godt bevarte kulturskatter skjuler seg i de nordnorske gårdshaugene. Disse rommer arkeologiske levninger fra flere tusen år gamle bosetninger på samme gårdstun. Nå forskes det på bevaringstilstand og bevaringsforhold, og hvordan kulturlagene best kan tas vare på.

Les mer om InSituFarms: Bevaring av gårdshauger
Kulturarv i byers randsoner

Kulturarv i byers randsoner

I dag er det ikke mulig å trekke klare avgrensninger av hvor byen, forsteder og landsbygd starter og slutter ettersom et nettverk av motorveier, industriparker, kontorkomplekser og boligområder brer seg utover i landskapet. Det kan likevel dreie seg om områder med stor tidsdybde og med mange historiske lag representert. Det er behov for å se nærmere på kompleksiteten av kulturverdier som slike områder innehar for å sikre fremtidig ivaretaking av kulturmiljøer.

Les mer om Kulturarv i byers randsoner
Kulturarv og stedsidentitet

Kulturarv og stedsidentitet

Prosjektets overordnede mål var å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag for planlegging og utvikling av mellomstore byer med vekt på utnyttelsen av potensialet i de kulturelle verdiene og kulturarven. Prosjektet ønsket å oppsummere og bearbeide erfaringer gjennom å undersøke kulturarvens betydning i kulturbasert byutvikling ved å se nærmere på hvordan kulturminner og kulturmiljøer integreres og brukes i et utvalg av slike prosesser.

Les mer om Kulturarv og stedsidentitet
LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology

LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology

Det østerrikske forskningsinstituttet LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology har som mål å utvikle faglig forsvarlige og kostnadseffektive metoder til bruk i ikke-destruktiv arkeologi, for eksempel laserskanning fra fly og geofysiske metoder. Mens tradisjonell arkeologi av natur er destruktiv ved at man fjerner jord og kulturlag, kan teknologiske metoder kartlegge arkeologiske objekter uten å gjøre skade på kulturlag eller objekter.

Les mer om LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology
LAND: Nyere tids arkeologi: Vern, forvaltning og kilde til historisk kunnskap

LAND: Nyere tids arkeologi: Vern, forvaltning og kilde til historisk kunnskap

Prosjektets formål er å øke kunnskapen om etterreformatoriske arkeologiske kulturlag samt se på praksis rundt vern av dette arkeologiske kildemateriale.

Les mer om LAND: Nyere tids arkeologi: Vern, forvaltning og kilde til historisk kunnskap
NIKU i Europeisk nettverksprosjekt: ArchaeoLandscapes

NIKU i Europeisk nettverksprosjekt: ArchaeoLandscapes

ArchaeoLandscapes Europe er et femårig europeisk nettverksprosjekt som skal fremme kunnskap om og forskning på bruk av flyarkeologi og andre avanserte fjernmålingsmetoder. Flyfoto, satellittbilder, geofysiske undersøkelser og luftbåren laserskanning (LiDAR) er teknikker som brukes i økende grad til arkeologisk dokumentasjon og kartlegging. Men i hvilken grad disse metodene er tatt i bruk varierer veldig fra land til land.

Les mer om NIKU i Europeisk nettverksprosjekt: ArchaeoLandscapes
Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk

Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk

Fávllis er et samisk ord som betyr “på dypet” eller ute “på sjøen”. Fávllis – samisk fiskeriforskningsnettverk ble etablert i 2003 etter et initiativ fra Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø. Nettverket består av en rekke forskere som på ulike måter beskjeftiger seg med ressursforvaltning, rettighetsspørsmål og den økonomiske og kulturelle situasjonen i de sjøsamiske bosetningsområdene.

Les mer om Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk