Eidsvoll.JPG

DIVE-analyse for Eidsvolls kommunesentrum - Sundet

NIKU har utført en kulturhistoriske stedsanalyse for Sundet i Eidsvoll kommne. Les rapporten her.

NIKU utfører kulturhistoriske analyser for steder som ønsker å kartlegge sine historiske stedskvaliteter. Dette er vanlig som en del av for eksempel et planarbeid under oppseiling.

Vi skreddersyr løsningen for oppdragsgiver, og benytter metodikken innenfor DIVE-analysemetoden som et utgangspunkt for å tilrettelegge en analyseprosess vi mener er det rette for stedet og situasjonen. Utgangspunktet er historien som lesbar i landskapet, og kulturarven som ressurs for videreutviklingen av stedet.


DIVE-analyse i Sundet

DIVE-analysen for Eidsvolls kommunesentrum, Sundet, ble utarbeidet i forbindelse med planarbeid for sentrum. Dette skal være et kunnskapsgrunnlag og verktøy i den videre prosessen med utvikling av tettstedet.

Kjerneområdet for DIVE-analysen var innenfor den først foreslåtte avgrensningen av dette planarbeidet, unntatt i nordre del av planavgrensningen, hvor også gamle Vilberg skoles område inngikk i analysen som en vesentlig del av identitetsbærende kulturarv på stedet.

Kommunen ønsket med DIVE-analysen å ha et godt kunnskapsgrunnlag når det i områdeplanen skal vurderes hvilke områder som bør tas vare på og hvor det er mulighetsrom for endring på stedet. Kommunen ønsket spesielt å studere de eldre boligområdene tilstøtende sentrum som ikke tidligere i stor grad har blitt vurdert som å ha eventuell kulturminneverdi.

Sundet er et tettsted med en rik og tydelig historie. Den begynner med den århundregamle ferjevirksomheten, og skyter i full blomst med jernbanen som kommer som følge av industrien i nærregionen. Sentrumsmiljøet rundt Sundgata, i tilknytning til den gamle brua og under Sundtoppen er kjerneområdet.

Videre har stedet mange verdifulle objekter og miljøer spredt ut over areal og tid. Vi mener Sundet har de beste forutsetninger med en vellykket videreutvikling av stedet, hvis de eksisterende stedsverdiene som gjør Sundet til det spesielle stedet det er, ivaretas.

Løfte frem potensialet

NIKUs tilnærming til den kulturhistoriske stedsanalysen av Eidsvoll sentrum var å løfte frem det potensialet som ligger i å aktivisere, videreutvikle og supplere sentrums historiske kvaliteter både når det gjelder enkeltbygg, byrommene på kvartals- og områdenivå, og som samlet bysentrum.

Ved å benytte vår brede kompetanse innen kulturhistorie, byplan og prosessledelse søkte vi å sikre et kulturminnefaglig robust resultat som får frem både kulturhistoriske kvaliteter og utviklingsmuligheter. Kompetansen på planlegging, byforming og arkitektur sikret at anbefalinger til forvaltning og videreutvikling kunne få en solid planfaglig forankring. Dette var spesielt relevant i vurderingen av rammer og utviklingspotensial.

Last ned rapporten her:

Kulturhistoriske stedsanalyse (DIVE-analyse) for Sundet, Eidsvoll kommune

 

Publisert