Gokstad 2012.JPG

Fant vikingtidshus med georadar

Nye registreringsmetoder gir oppsiktsvekkende funn ved gravfeltet på Borre i Vestfold. Her er det funnet hus og en havn fra jernalder.

LBI ArchPro – et internasjonalt forskningsprosjekt

De siste årene har NIKU som en del av det internasjonale forskningsprosjektet Ludvig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro) forsket på nyere metoder for registrering av arkeologiske kulturminner, både over og under bakken. Ved bruk av avansert prosessering av data fra flybåren laserskanning kan vi lage mikrotopografiske modeller av landskapet, og vi kan fjerne vegetasjonen slik at for eksempel gravhauger i skog kommer til syne. Samtidig kan effektive geofysiske metoder som kjøres motorisert over dyrket mark oppdage arkeologiske strukturer under bakken på en måte som vi for bare få år tilbake bare kunne drømme om. Dette uten så mye som et spadetak i jorda.

Nå også vinterstid

Tidligere i år har våre arkeologer sammen med et internasjonalt forskerteam også testet ut et av de geofysiske systemene på vinterføre her i Norge. Et motorisert georadarsystem sender elektromagnetiske pulser ned gjennom snø og is og videre ned i bakken. Refleksjonene fra signalene kan kartlegges, og såkalte anomalier i datasettene kan stamme fra arkeologiske strukturer under pløyelaget.

En hall fra jernalder

I samarbeid med Kulturarv i Vestfold fylkeskommune ble det i mars i år gjort forsøk på ulike lokaliteter i Vestfold. Mest spennende var resultatene ved Borre nasjonalpark i Horten kommune, hvor det ble gjort en rekke nye arkeologiske funn, deriblant et 47 meter langt hus fra Jernalderen.

– Et hus av denne type på Borre er ingen stor overraskelse. I 2007 ble et tilsvarende hus funnet under geofysiske undersøkelser like vest for gravfeltet. Det som er virkelig spennende er at det nyoppdagede huset er et av flere av ulik større i samme området, og ikke minst det faktum at vi kan få fram detaljer som takbærende stolper, veggriller, ildsteder inngangsdører og rominndeling, uten å sette så mye som et spadestikk i jorden, sier Knut Paasche, leder for arkeologiavdelingen ved NIKU.

Fant vikingtidshus med georadar

Det er vanskelig å sikkert datere huset uten nærmere arkeologiske undersøkelser. Så langt kan vi ut fra form og type si det høyst sannsynlig skal dateres til Vikingtid. Huset ligger på en 1500 m2 planert flate, og innvendig er det hele 650 m2 i grunnplan. Bredden på huset varierer mellom 12 og 14 meter.

Jernalderens havneanlegg

Ved hjelp av avansert prosessering av flybåren LiDAR data er det nå også oppdaget et havneanlegg utenfor det store gravfeltet på Borre. Disse datasettene har blitt komplettert med data fra georadar og geoarkeologiske undersøkelser, og et bilde tegner seg nå av en havn komplett med moloer og anløpssteder utenfor gravfeltet. Dette er en viktig oppdagelse, og muligheten for landsetting av store skip langs strandlinjen kan være med på å forklare viktigheten av Borregravfeltet.

Nye metoder gir gode muligheter både for innsparing og bedre faglige resultater

– Normalt har vinteren vært et hinder for arkeologisk registreringsarbeid. Dette har ført til at utbyggingsprosjekter må vente til våren før de kan klareres av arkeologer. Nå har vi gjort vellykkede forsøk med å bruke georadar på snø, og resultatene bekrefter nok en gang effektiviteten av nyere registreringsmetoder innen arkeologisk registrering. Dette gjør at vi nå kan utvide feltsesongen betraktelig, og kjøre over områder som til vanlig er utilgjengelige. Samtidig gir de nye registreringsmetodene også gode faglige resultater, og arkeologiske lokaliteter kan settes inn i en større romlig sammenheng, sier Paasche.

Fant vikingtidshus med georadar

Tolkning av langhuset i plan, på bakgrunn av geofysiske anomalier.

Se animasjon

Se flere animasjoner her

Les mer

Kongssetet trer frem - NRK

Österreichisch-norwegisches Team entdeckt Wikinger-Häuptlingssitz - Der Standard 

Wiener Forscher spüren Wikinger-Häuptlingssitz auf - Kronen Zeitung

Radarblicke in die Vergangenheit - Wiener Zeitung

Hafen der Häuptlinge - Königreich der Toten - Archäologie Online 

LBI ArchPro i Norge

Arkeologisk geofysikk


Publisert